Obec Práznovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 157 4141 031 1521 009 7761 058 0891 215 391
Bankové úvery 99 9029 8010,00007,878 352
Bežné bankové úvery 99 9029 8010,00007,878 352
Časové rozlíšenie aktív 581,70448,10130,200,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 388 223423 139387 406429 180462 477
Celková tržba 9 2708 0089 02611 1013 337
Celková tržba v minulom roku 8 0089 02611 1013 3373 562
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52220,21730,29760,11560,0677
Celkový dlh 263 864108 534142 72865 18147 763
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 75 166-14 130-4 397-1 1124 019
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 73623 9304 3971 1204 333
Čistý cash flow 24 73623 9304 3971 1204 333
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 99713 25223 6571 68427 445
Čistý zisk 26 99713 25223 6571 68427 445
Čistý zisk v minulom roku 13 25223 6571 68427 44519 477
Cudzie zdroje -505 327-499 479-479 642-563 728-705 151
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 359,75356,831 068307,72393,03
Doba obratu aktív 45 57346 99940 83434 791132 926
Doba obratu pohľadávok 359,75356,831 068307,72393,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 5254 3295 6582 0522 886
EBIT v minulom roku 13 25223 6571 68427 44519 477
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 99713 25223 6571 68427 445
EBITDA 101 54668 66578 67665 22474 687
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 101 54668 66578 67665 22474 687
Finančná páka 2,292,062,111,881,72
Finančné účty 24 73623 9304 3971 1204 333
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4366-0,4844-0,4750-0,5328-0,5802
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,43660,48440,47500,53280,5802
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 101 54668 66578 67665 22474 687
Krátkodobé pohľadávky 9 1367 82926 4169 3583 594
Krátkodobé záväzky 64 12494 983139 91362 41126 386
Materiál 1 6211 5571 6171 7911 592
Náklady na predaný tovar 74 43664 89460 683116 54568 384
Neobežný majetok 1 121 339997 388976 6101 045 2131 205 267
Obežný majetok 35 49333 31633 03512 87610 125
Obrat obežného majetku 0,26120,24040,27320,86210,3296
Odpisy 74 54855 41355 01963 54047 242
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 74 54855 41355 01963 54047 242
Osobné náklady 159 142207 879176 957169 506174 003
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 101 54668 66578 67665 22474 687
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,672,990,48710,10091,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,43-20,87-109,10-503,27-162,72
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52220,21730,29760,11560,0677
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,601,581,810,99930,6395
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,601,581,810,99930,6395
Služby 74 43664 89460 683116 54568 384
Stupeň prevádzkovej páky 1,760,631417,280,01841,50
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 99 9029 8010,00007,878 352
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 2708 0089 02611 1013 337
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 2708 0089 02611 1013 337
Tržby za vlastné výkony a tovar 9 2708 0089 02611 1013 337
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 8 0089 02611 1013 3373 562
Účtovný cash flow 24 73623 9304 3971 1204 333
Úročený dlh 99 9029 8010,00007,878 352
Vlastné imanie 505 327499 479479 642563 728705 151
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 157 4141 031 1521 009 7761 058 0891 215 391
Všetky záväzky 263 864108 534142 72865 18147 763
Výsledok hospodárenia 26 99713 25223 6571 68427 445
Výsledok hospodárenia po zdanení 26 99713 25223 6571 68427 445
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 13 25223 6571 68427 44519 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 26 99713 25223 6571 68427 445
Zásoby 1 6211 5571 6171 7911 592
Záväzky súčet 263 864108 534142 72865 18147 763
Zisk pred zdanením 26 99713 25223 6571 68427 445
Zmena Celkovej tržby 1,160,88720,81313,330,9371
Zmena EBIT 2,040,560214,050,06141,41
Účtovné závierky