Obec Práznovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 031 1521 009 7761 058 0891 215 3911 056 591
Bankové úvery 9 8010,00007,878 3523 300
Bežné bankové úvery 9 8010,00007,878 3523 300
Časové rozlíšenie aktív 448,10130,200,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 423 139387 406429 180462 477331 720
Celková tržba 8 0089 02611 1013 3373 532
Celková tržba v minulom roku 9 02611 1013 3373 5621 383
Celkový dlh 108 534142 72865 18147 76377 439
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 130-4 397-1 1124 019-416,12
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 9304 3971 1204 3333 716
Čistý cash flow 23 9304 3971 1204 3333 716
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 25223 6571 68427 44521 747
Čistý zisk 13 25223 6571 68427 44521 747
Čistý zisk v minulom roku 23 6571 68427 44519 4773 607
Cudzie zdroje -499 479-479 642-563 728-705 151-647 432
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 356,831 068307,72393,034 331
Doba obratu aktív 46 99940 83434 791132 926109 185
Doba obratu pohľadávok 356,831 068307,72393,034 331
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 3295 6582 0522 8866 536
EBIT v minulom roku 23 6571 68427 44519 4773 607
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 25223 6571 68427 44521 747
EBITDA 68 66578 67665 22474 68768 889
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 66578 67665 22474 68768 889
Finančná páka 2,062,111,881,721,63
Finančné účty 23 9304 3971 1204 3333 716
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4844-0,4750-0,5328-0,5802-0,6128
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48440,47500,53280,58020,6128
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 68 66578 67665 22474 68768 889
Krátkodobé pohľadávky 7 82926 4169 3583 59441 909
Krátkodobé záväzky 94 983139 91362 41126 38663 249
Materiál 1 5571 6171 7911 5922 918
Náklady na predaný tovar 64 89460 683116 54568 38454 042
Neobežný majetok 997 388976 6101 045 2131 205 2671 007 442
Obežný majetok 33 31633 03512 87610 12549 149
Obrat obežného majetku 0,24040,27320,86210,32960,0719
Odpisy 55 41355 01963 54047 24247 143
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 55 41355 01963 54047 24247 143
Osobné náklady 207 879176 957169 506174 003137 944
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 68 66578 67665 22474 68768 889
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,990,48710,10091,301,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,87-109,10-503,27-162,72-174,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,581,810,99930,63951,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,581,810,99930,63951,12
Služby 64 89460 683116 54568 38454 042
Stupeň prevádzkovej páky 0,631417,280,01841,502,36
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 8010,00007,878 3523 300
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 0089 02611 1013 3373 532
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 0089 02611 1013 3373 532
Tržby za vlastné výkony a tovar 8 0089 02611 1013 3373 532
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 9 02611 1013 3373 5621 383
Účtovný cash flow 23 9304 3971 1204 3333 716
Úročený dlh 9 8010,00007,878 3523 300
Vlastné imanie 499 479479 642563 728705 151647 432
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 031 1521 009 7761 058 0891 215 3911 056 591
Všetky záväzky 108 534142 72865 18147 76377 439
Výsledok hospodárenia 13 25223 6571 68427 44521 747
Výsledok hospodárenia po zdanení 13 25223 6571 68427 44521 747
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 23 6571 68427 44519 4773 607
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 13 25223 6571 68427 44521 747
Zásoby 1 5571 6171 7911 5922 918
Záväzky súčet 108 534142 72865 18147 76377 439
Zisk pred zdanením 13 25223 6571 68427 44521 747
Zmena Celkovej tržby 0,88720,81313,330,93712,55
Zmena EBIT 0,560214,050,06141,416,03
Účtovné závierky