Regionálne združenie miest a obcí Žiarsky región

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 682-13 865-10 975
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 68213 86510 975
Čistý cash flow -1 1832 89010 975
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 1832 8903 457
Čistý zisk -1 1832 8903 457
Čistý zisk v minulom roku 2 8903 4570,0000
EBIT v minulom roku 2 8903 4570,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 1832 8903 457
EBITDA -1 1832 8903 457
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 1832 8903 457
Finančné účty 12 68213 86510 975
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 1832 8903 457
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 1832 8903 457
Účtovný cash flow -1 1832 89010 975
Výsledok hospodárenia -1 1832 8903 457
Výsledok hospodárenia po zdanení -1 1832 8903 457
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 2 8903 4570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 1832 8903 457
Zisk pred zdanením -1 1832 8903 457
Zmena EBIT -0,40920,83580,0000