VELVANA SLOVAKIA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 219 195121 1930,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000206,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 498,001 1080,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,00-1,570,00000,00000,0000
Celkové tržby 396 4950,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 436 459332 2390,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 511-6 4960,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 5116 4960,00000,00000,0000
Čistý cash flow 25 0156 4960,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 2842 4170,00000,00000,0000
Čistý zisk -5 6082 4170,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 417-21 4800,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 217 762212 1540,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 152,12206,360,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 79,6069,590,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 207,36285,190,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 152,12206,360,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 18,1989,100,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 458,37879,680,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 406,08780,500,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 450,870,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 417-21 4610,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 2842 4170,00000,00000,0000
EBITDA -7 0114 4750,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 0114 4750,00000,00000,0000
Finančná páka -1,01-0,57130,00000,00000,0000
Finančné účty 31 5116 4960,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,99351,750,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,9935-1,750,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 9702 5500,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,962,740,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 160 79887 6930,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 429 251331 6750,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -19,260,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 364,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000019,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 386 140137 6200,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 341 809109 7830,00000,00000,0000
Neobežný majetok 9 8540,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 209 341120 9870,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,761,280,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 39,150,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,841,280,00000,00000,0000
Obrat zásob 20,074,100,00000,00000,0000
Odpisy 2 2920,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 1460,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 1460,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 12 7120,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5711 9250,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 422 2230,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 3162 4170,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -40,870,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 84 14629 5710,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,7132,660,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 68,720,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,992,740,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,00-1,570,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -311,0017 4870,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 5,020,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -62,2574,240,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -62,2574,240,00000,00000,0000
Služby 40 30124 5970,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 219 195121 1930,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 4 0303 2400,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 391 605155 1070,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 7760,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 385 756154 8920,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 73,00215,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 25 0156 4960,00000,00000,0000
Úrokové krytie -11,770,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -217 762-212 1540,00000,00000,0000
Všetky záväzky 436 459332 2390,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 5274 4750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 5274 4750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 6082 4170,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 417-21 4800,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 6482 4170,00000,00000,0000
Zásoby 17 03226 7980,00000,00000,0000
Záväzky 436 459332 2390,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 422 2230,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -4 6482 4170,00000,00000,0000
Zmena EBIT -1,77-0,11260,00000,00000,0000