Hradská Residence s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 303 247487 29915,009,000,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000075,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,4853-0,76640,00480,00430,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000075,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,3554-124,96-1,00-1,00-1,0000
Celkové tržby 1 200 0000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 79 512491 2303 3802 0801 035
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 047-59,00-15,00-9,0075,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 04759,0015,009,000,0000
Čistý cash flow 19 04759,0015,009,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 285 678-566,00-333,00-76,00-166,00
Čistý zisk 227 666-566,00-1 293-1 037-1 129
Čistý zisk v minulom roku -566,00-1 293-1 037-1 129-1 546
Cudzie zdroje -223 7353 9313 3652 0711 035
Daň z príjmov 58 0120,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 58 0120,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 242 1530,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -566,00-333,00-76,00-166,00-585,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 285 678-566,00-333,00-76,00-166,00
EBITDA -50 550-483,00-233,000,0000-1,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -50 550-483,00-233,000,0000-1,0000
Efektívna daňová sadzba 0,20310,0000-2,88-12,47-5,68
Finančná páka 1,36-123,96-0,0045-0,00430,0000
Finančné účty 19 04759,0015,009,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,73780,0081224,33230,110,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7378-0,0081-224,33-230,110,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 349 278-566,00-333,00-76,00-166,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26141,01209,33231,110,0000
Krátkodobé pohľadávky 19 420-376 3600,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 79 272490 9903 1402 080960,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 360,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001,00003,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,00003,001,0000
Náklady na predaný tovar 50 550383,00200,000,00001,0000
Neobežný majetok 22 627863 6000,00000,00000,0000
Obežný majetok 280 620-376 30115,009,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 172,0083,00100,0076,00165,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 227 666-566,00-1 293-1 037-1 129
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,020,14400,38430,50071,18
Podiel EBIT k aktívam 0,9421-0,0012-22,20-8,440,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,9421-0,0012-22,20-8,440,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,280,15330,10660,03670,1729
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06280,00011,00001,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 19 0000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,4853-0,76640,00480,00430,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,7566,63224,33230,110,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00009,000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,26221,01225,33231,110,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,3554-124,96-1,00-1,00-1,0000
Pridaná hodnota -50 550-383,00-200,000,0000-1,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,7508-0,0012-86,20-115,220,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,020,14400,38430,50071,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,57-1 017-14,510,0000-1 035
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,57-1 017-14,510,0000-1 035
Služby 50 550383,00200,000,00001,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 303 247487 29915,009,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000075,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 200 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 200 0000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 19 04759,0015,009,000,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000075,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-76,00-55,33
Vlastné imanie 223 735-3 931-3 365-2 071-1 035
Všetky záväzky 79 512491 2303 3802 0801 035
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,020,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 285 850-483,00-233,000,0000-1,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 285 850-483,00-233,000,0000-1,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 227 666-566,00-1 293-1 037-1 129
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -566,00-1 293-1 037-1 129-1 546
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 285 678-566,00-333,00-77,00-169,00
Záväzky 79 512491 2303 3802 0801 035
Záväzky z obchodného styku 360,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 285 678-566,00-333,00-77,00-169,00
Zmena EBIT -504,731,704,380,45780,2838
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 863 6000,00000,00000,00000,0000