ANČETA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 2 930 1471 986 6292 357 939988 0490,0000
Bankové úvery 0,000019 3330,000031 6510,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,501,361,772,590,0000
Bežné bankové úvery 0,000019 3330,000031 6510,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 7484 9884 988692,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000-4 7584 7580,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,72520,67250,46570,67930,0000
Celkové tržby 2 694 311855 346549 6931 133 0480,0000
Celkový dlh 1 231 662800 738747 649399 6640,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 0579 750-57 43528 4740,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2609-0,5181-0,69650,24860,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 0579 58357 4353 1770,0000
Čistý cash flow 59 474-47 85254 258-12 2320,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 889 320-424 541-372 843392 7320,0000
Čistý zisk 703 066-443 189-382 852281 6900,0000
Čistý zisk v minulom roku -443 189-382 852281 690134 3110,0000
Cudzie zdroje -1 698 485-1 190 649-1 605 532-588 3840,0000
Daň z príjmov 167 4142 8802 880106 1190,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 880106 1190,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 167 4142 8802 880106 1190,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000-211 6270,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 204,28384,12613,07233,990,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 95,43264,23311,18110,910,0000
Doba obratu aktív 571,72888,291 573318,290,0000
Doba obratu pohľadávok 204,28289,50613,07233,990,0000
Doba splácania záväzkov 46 524990,6934 7650,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 145,71280,60367,1180,710,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18 884507,8717 8120,00000,0000
EBIT v minulom roku -424 541-372 843392 732134 3110,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 889 320-424 541-372 843392 7320,0000
EBITDA 1 497 555-3 380-35 587455 8050,0000
EBITDA marža 0,5558-0,0040-0,06470,40230,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 497 555-3 380-35 587455 8050,0000
Finančná páka 1,731,671,471,680,0000
Finančné účty 69 0579 58357 4353 1770,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5797-0,5993-0,6809-0,59550,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57970,59930,68090,59550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 490 71770 578-37 571454 3510,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 046 983859 078919 209726 3650,0000
Krátkodobé záväzky 746 800627 544550 431250 5560,0000
Krytie dlhovej služby 79,49-0,2144-4,9992,590,0000
Nákladové úroky 18 84015 7687 1294 9230,0000
Nákladové úroky v minulom roku 15 7687 1294 9230,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 022 005589 899622 980572 0280,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 859231 2075 7790,00000,0000
Neobežný majetok 1 811 3591 324 6071 376 307257 8150,0000
Obežný majetok 1 116 040657 034976 644729 5420,0000
Obrat aktív 0,63840,41090,23211,150,0000
Obrat neobežného majetku 1,030,61630,39764,390,0000
Obrat obežného majetku 1,681,240,56041,550,0000
Odpisy 601 198421 262315 42061 4480,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 300 599210 631157 71030 7240,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 300 599210 631157 71030 7240,0000
Osobné náklady 148 463101 59794 54949 7130,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 8561 3341 9851 5910,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 18,000,00001,0000137,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 303 128321 710282 00889 7720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 304 264-21 927-67 432343 1380,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,4073-0,3113-0,20680,53250,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,17490,4487-1,250,08860,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 144,850,9793-13,100,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,722,23-0,800811,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,130,4330-0,18475,050,0000
Pohľadávky z obchodného styku 489 104590 933466 562344 2940,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,501,361,772,590,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -28,5624,88-29,5948,100,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,16-3,037,61-2,480,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,72520,67250,46570,67930,0000
Pridaná hodnota 848 667226 411-75 717561 0200,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,61980,54440,60440,26070,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,8224-236,90-21,010,87680,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,8224-236,90-21,010,87680,0000
Služby 492 622234 904397 424288 3530,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 930 1471 986 6292 357 939988 0480,0000
Spotreba materiálu… 523 524123 788219 777283 6750,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000019 3330,000031 6510,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 870 672853 956547 2631 133 0480,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000037 6460,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 263 128530 048148 39160 1570,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 607 544286 262398 8721 072 8910,0000
Účtovný cash flow 59 474-47 85254 258-12 2320,0000
Úročený dlh 0,000019 3330,000031 6510,0000
Úrokové krytie 47,20-26,92-52,3079,770,0000
Vlastné imanie 1 698 4851 190 6491 605 532588 3840,0000
Všetky záväzky 1 231 662800 738747 649399 6640,0000
Výsledok hospodárenia 896 357-421 649-379 042394 3570,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 896 357-421 649-379 042394 3570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 703 066-443 189-382 852281 6900,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -443 189-382 852281 690134 3110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 870 480-440 309-379 972387 8090,0000
Záväzky 1 231 662800 738747 649399 6640,0000
Záväzky z obchodného styku 303 128321 710282 00889 7720,0000
Zisk pred zdanením 870 480-440 309-379 972387 8090,0000
Zmena EBIT -2,091,14-0,94942,920,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000034 65328 0350,00000,0000