Slovnaft Retail, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 37 090 29745 506 7570,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,57970,63970,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 37155 3270,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 1 7492 2880,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,51720,10440,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,09260,81890,00000,00000,0000
Celkové tržby 87 976 7540,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 3 142 95920 486 9220,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -327 535-2 003 6720,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 327 5352 003 6720,00000,00000,0000
Čistý cash flow -1 506 2522 003 6720,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -252 1141 542 8070,00000,00000,0000
Čistý zisk -392 9651 425 0420,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 276 1261 604 6590,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -33 945 589-25 017 5470,00000,00000,0000
Daň z príjmov 78 2350,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 398 2210,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 78 2350,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 440 4082 608 5210,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,4811,120,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,9911,110,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 163,6490,940,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 7,4216,330,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,579310,020,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 14,3939,840,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,8538,340,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 775 2451 794 5470,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -252 1141 542 8070,00000,00000,0000
EBITDA 6 103 6654 886 8430,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 103 6654 886 8430,00000,00000,0000
Finančná páka 1,091,820,00000,00000,0000
Finančné účty 327 5352 003 6720,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9152-0,54980,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91520,54980,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 059 5184 753 8400,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 242 2985 562 4090,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 912 58619 185 4030,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 94,8340,710,00000,00000,0000
Materiál 0,000040 2750,00000,00000,0000
Nákladové úroky 62 616117 7650,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 100 898189 8880,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 78 285 878175 780 4360,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 73 851 780169 439 2640,00000,00000,0000
Neobežný majetok 34 960 47830 623 5280,00000,00000,0000
Obežný majetok 2 127 44814 827 9020,00000,00000,0000
Obrat aktív 2,234,010,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 2,375,960,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 38,8912,320,00000,00000,0000
Obrat zásob 630,1036,410,00000,00000,0000
Odpisy 6 215 4502 620 0020,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 091 5522 620 0020,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 123 8980,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 550 6020,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102 626133 0030,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 17,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 78 9870,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 822 4854 045 0440,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,860,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,57112,620,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 130 7235 557 2060,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53950,39720,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 22,54-12,490,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -24,0617,010,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,09260,81890,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 4 435 4486 866 1370,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,51494,190,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,51494,190,00000,00000,0000
Služby 3 778 0665 349 7050,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 090 29745 506 7570,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 656 032991 4670,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 82 761 437182 646 5730,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29 2310,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 80 589 666180 474 9980,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 142 5402 171 5750,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 506 2522 003 6720,00000,00000,0000
Úrokové krytie -4,0313,100,00000,00000,0000
Vlastné imanie 33 945 58925 017 5470,00000,00000,0000
Všetky záväzky 3 142 95920 486 9220,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 7492 2880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -150 4832 266 8190,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -150 4832 266 8190,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -392 9651 425 0420,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 276 1261 604 6590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -314 7302 018 6490,00000,00000,0000
Zásoby 117 2074 653 3000,00000,00000,0000
Záväzky 3 142 95920 486 9220,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 78 9870,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -314 7302 018 6490,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,14200,85970,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 67 92922,000,00000,00000,0000