3 TON, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 5 8570,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 10,930,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,130,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,930,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 656,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 8570,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 8570,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 5 8570,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -45 5960,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -45 5960,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -54 3770,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 2010,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 199,890,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 11,420,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,290,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -54 3770,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -45 5960,00000,00000,00000,0000
EBITDA -13 3430,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13 3430,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,130,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 5 8570,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,88800,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88800,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -13 8220,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 536,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 17 1290,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 727,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 8570,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,830,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,830,00000,00000,00000,0000
Odpisy 1 4360,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 4360,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 479,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -44 1600,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -8,770,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -7,780,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -7,780,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -8,570,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,480,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,54760,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 10,930,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,88800,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -6 4340,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -7,780,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -8,770,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 10,930,00000,00000,00000,0000
Služby 8 3130,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 8570,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 8 0890,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 6950,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 6630,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 0320,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 5 8570,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 2010,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 656,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -45 1850,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -45 1850,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -45 5960,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -54 3770,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -45 5960,00000,00000,00000,0000
Záväzky 656,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -45 5960,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,83850,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 30 4060,00000,00000,00000,0000