L.P.K. SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 18 11251 4370,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 12 24412 4880,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,15-1,700,00000,00000,0000
Celkové tržby 131 7760,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 137 600124 4730,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 989-20 6990,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 911,0020 6990,00000,00000,0000
Čistý cash flow -19 78820 6990,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -45 492-43 4180,00000,00000,0000
Čistý zisk -46 452-43 4180,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -43 418-22 6290,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 119 48873 0360,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,457,850,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,456,990,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 63,67157,460,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 14,457,850,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 4,414,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 5 994493,270,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 449,31371,680,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 9410,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -43 418-22 6290,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -45 492-43 4180,00000,00000,0000
EBITDA -39 968-37 5260,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -39 968-37 5260,00000,00000,0000
Finančná páka -0,1516-0,70430,00000,00000,0000
Finančné účty 911,0020 6990,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,601,420,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,60-1,420,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -20 592-38 1560,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 7,062,360,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 4 9000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 1112 5640,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 127 811121 4160,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 75 62189 8430,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 7838 5670,00000,00000,0000
Neobežný majetok 752,0015 5920,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 11623 3570,00000,00000,0000
Obrat aktív 5,732,320,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 138,077,650,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 20,295,100,00000,00000,0000
Obrat zásob 82,8091,140,00000,00000,0000
Odpisy 120,005 2620,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 60,005 2620,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 60,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 61 0150,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 624,00630,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 62 7180,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -46 332-38 1560,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,40540,59450,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -2,51-0,84410,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,51-0,84410,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,41470,62040,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,160,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,620,32710,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,46145,590,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 1112 2840,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,043,530,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7,602,420,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,15-1,700,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 28 20629 3900,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 15,260,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -2,56-0,84410,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38880,59450,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,44-3,320,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,44-3,320,00000,00000,0000
Služby 31 43047 2810,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 11251 4370,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 36 40833 9950,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 9000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 113 827119 2330,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 10 15812 2310,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 93 669107 0020,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -19 78820 6990,00000,00000,0000
Úročený dlh 4 9000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -119 488-73 0360,00000,00000,0000
Všetky záväzky 137 600124 4730,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -44 868-42 7880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -44 868-42 7880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -46 452-43 4180,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -43 418-22 6290,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -45 492-43 4180,00000,00000,0000
Zásoby 94,0094,000,00000,00000,0000
Záväzky 137 600124 4730,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 62 7180,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -45 492-43 4180,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,051,920,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 7800,00000,00000,00000,0000