Upratovacie služby, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 775 835869 5860,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 225,00127,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000403,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,61-44,290,00000,00000,0000
Celkové tržby 6 0000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 893 253889 2600,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -52 81827 6890,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,80150,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 8182 3110,00000,00000,0000
Čistý cash flow 7 6062 3110,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 250-6 8190,00000,00000,0000
Čistý zisk 4 809-8 2420,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -102 150-9 8580,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 117 41820 0770,00000,00000,0000
Daň z príjmov 1 4410,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4410,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 25 00013,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 330,872 9140,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 47 19725 6130,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1 8522 9140,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000011 1710,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54 32525 3090,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -75 086-230,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 250-6 8190,00000,00000,0000
EBITDA 5 57617 8760,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,92930,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 57617 8760,00000,00000,0000
Finančná páka -6,61-43,310,00000,00000,0000
Finančné účty 52 8182 3110,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,94500,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 56217 8040,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,150,98810,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000030 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 43998 9230,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 893 020859 2560,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,000012,560,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001 4230,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 26 1049 6280,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 330,0028 0760,00000,00000,0000
Neobežný majetok 692 353767 9390,00000,00000,0000
Obežný majetok 83 257101 5200,00000,00000,0000
Odpisy 0,000013 7070,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000013 7070,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14,0072,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 540 6200,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 8095 4650,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0410-0,83060,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0533-0,68690,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,270,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,55860,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,140,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,270,18650,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,448,690,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00001,620,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,020,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,61-44,290,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 5 670-15 6840,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 160,2049,750,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 160,2049,750,00000,00000,0000
Služby 326,0022 1600,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 775 835869 5860,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 4,005 9160,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000030 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 00012 3920,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 00012 3920,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 7 6062 3110,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,000030 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-4,790,00000,00000,0000
Vlastné imanie -117 418-20 0770,00000,00000,0000
Všetky záväzky 893 253889 2600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 576-7 7470,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 576-7 7470,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 809-8 2420,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -102 150-9 8580,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 250-8 2420,00000,00000,0000
Zásoby 0,0000273,000,00000,00000,0000
Záväzky 893 253889 2600,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 540 6200,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 6 250-8 2420,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,083229,650,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000011 9160,00000,00000,0000