FISCHER MANAGEMENT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122010
Aktíva 6 3666 9710,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 41,070,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0773-0,98210,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,100,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 155,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 366-6 8460,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 3666 8460,00000,00000,0000
Čistý cash flow -480,006 8460,00000,00000,0000
Čistý zisk -280,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 211-6 9710,00000,00000,0000
Daň z príjmov 280,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 280,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,021,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 6 3666 8460,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9757-1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97571,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000125,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 155,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 3666 9710,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -280,000,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,98210,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 41,070,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,94-1,020,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 41,070,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 3666 9710,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -480,006 8460,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 2116 9710,00000,00000,0000
Všetky záväzky 155,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -280,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 155,000,00000,00000,00000,0000