HM PENTA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA DE CV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 124 1350,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 8 9820,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,54240,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 8 9820,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,160,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 230 9350,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 40 3280,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 5550,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 37 5550,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 9570,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -2 9570,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -5 6650,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 106 8000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,390,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 62,920,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 98,050,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 68,390,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 119,200,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 119,250,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -5 6650,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 9570,00000,00000,00000,0000
EBITDA -2 8290,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 8290,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -1,160,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 37 5550,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,86040,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,86040,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 9570,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,220,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 68 9010,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 86 5800,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 150 9690,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 462 2640,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 451 0170,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 124 1350,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 3,720,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,720,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 9570,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 79 6590,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54240,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,840,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,62740,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,860,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,160,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -177,000,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -81,630,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -81,630,00000,00000,00000,0000
Služby 11 0950,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 124 1350,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 152,000,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 77 8830,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 462 0870,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 462 0870,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 37 5550,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 77 8830,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -106 8000,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 230 9350,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 8290,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 8290,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 9570,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 6650,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 9570,00000,00000,00000,0000
Záväzky 230 9350,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 9570,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,52200,00000,00000,00000,0000