ARTO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 05318 80020 92923 57730 631
Bankové úvery 0,00000,00000,0000175,002 515
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000175,002 515
Časové rozlíšenie aktív 544,001 5271 4301 4351 408
Časové rozlíšenie pasív 33,000,00000,0000299,0020,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,62-1,38-1,46-1,65-1,55
Celkové tržby 10 25710 51218 31930 35235 681
Celkový dlh 44 68168 23566 63459 06686 336
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -644,00-469,00-2 171-42,00155,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2316-0,3546-0,5414-0,3099-0,2581
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 644,00469,002 171217,002 360
Čistý cash flow 175,00-1 7021 954-2 1431 851
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 376-3 728-8 957-8 291-7 869
Čistý zisk -2 376-3 728-9 918-9 405-9 208
Čistý zisk v minulom roku -3 728-9 918-9 405-9 208-24 150
Cudzie zdroje 27 66149 43545 70535 78855 725
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 15 86516 7810,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,7986345,25263,66242,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000345,25263,66242,99
Doba obratu aktív 606,84652,78417,00283,53313,34
Doba obratu pohľadávok 564,56583,47345,25263,66242,99
Doba splácania záväzkov 3 4234 2411 9741 0571 428
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 5502 3301 305694,98846,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6,7656,4422,3624,4057,08
EBIT v minulom roku -3 728-8 957-8 291-7 869-23 403
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 376-3 728-8 957-8 291-7 869
EBITDA -955,00-1 951-7 056-133,006 569
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -955,00-1 951-7 056-133,006 569
Finančná páka -0,6165-0,3803-0,4579-0,6588-0,5497
Finančné účty 644,00469,002 171217,002 360
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,622,632,181,521,82
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,62-2,63-2,18-1,52-1,82
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 376-3 728-8 957-2 0734 583
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,553,573,132,452,70
Krátkodobé pohľadávky 0,000023,0017 32821 92523 754
Krátkodobé záväzky 43 55067 10465 50457 79282 751
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-7 056-0,863617,33
Nákladové úroky 0,00000,00001,0000154,00379,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,0000154,00379,00747,00
Náklady na predaný tovar 10 79112 30318 30927 01329 235
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 6445 77512 11419 95921 153
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00003 109
Obežný majetok 16 50917 27319 49922 14226 114
Obrat aktív 0,60150,55910,87531,291,16
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000011,48
Obrat obežného majetku 0,62130,60860,93951,371,37
Odpisy 0,00000,00000,00006 21812 452
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00003 1096 226
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00003 1096 226
Osobné náklady 0,00000,00006 7636 2675 725
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8151 7771 9011 9401 986
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 394,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 376-3 728-9 918-3 1873 244
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000676,301,880,8881
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00150,53281,13
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000017 32821 92523 754
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 158,06-29,0523,39-16,7030,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001 954-13,924,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,623,633,182,512,82
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,62-1,38-1,46-1,65-1,55
Pridaná hodnota -534,00-1 79110,003 3396 446
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -46,79-34,97-9,44-444,1113,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -46,79-34,97-9,44-444,1113,14
Služby 3 9194 1872 8264 3905 339
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 05318 80020 92923 57730 631
Spotreba materiálu… 2 2282 3413 3692 6642 743
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000175,002 515
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 25710 51218 31930 35235 681
Tržby z predaja tovaru 5 8847 36716 58328 06231 680
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 3733 1451 7362 2904 001
Účtovný cash flow 175,00-1 7021 954-2 1431 851
Úročený dlh 0,00000,00000,0000175,002 515
Úrokové krytie 0,00000,0000-8 957-53,84-20,76
Vlastné imanie -27 661-49 435-45 705-35 788-55 725
Všetky záväzky 44 68168 23566 63459 06686 336
Výsledok hospodárenia -955,00-1 951-7 056-6 351-5 883
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -955,00-1 951-7 056-6 351-5 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 376-3 728-9 918-9 405-9 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 728-9 918-9 405-9 208-24 150
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 376-3 728-8 958-8 445-8 248
Záväzky 44 68168 23566 63459 06686 336
Záväzky z obchodného styku 86,00893,00742,001 3343 308
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 86,00893,00742,001 3343 308
Zisk pred zdanením -2 376-3 728-8 958-8 445-8 248
Zmena EBIT 0,63730,41621,081,050,3362