BK centrum s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 517 9301 567 7601 623 2471 618 1941 477 044
Bankové úvery 260 022320 027381 018441 178500 042
Bežné bankové úvery 260 022320 027381 018441 178500 042
Časové rozlíšenie aktív 1 8871 4721 8632 4252 983
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00552,83-4,470,0085-0,1923
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,243,593,603,483,24
Celkové tržby 1 094 073163 247166 076162 943162 446
Celkový dlh 461 8571 226 5031 270 5101 257 3641 128 955
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 200 396259 319345 118377 182443 001
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 59 62660 70835 90063 99657 041
Čistý cash flow -1 08224 808-28 0966 955-120 727
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -259 69017 21232 47530 77041 038
Čistý zisk -285 184-11 4804 16712 74110 162
Čistý zisk v minulom roku -11 4804 16712 74110 16233 678
Cudzie zdroje -56 073-341 257-352 737-360 830-348 089
Daň z príjmov 0,00005 0552 8943 6833 056
Daň z príjmov v minulom roku 5 0552 8943 6833 0569 595
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00005 0552 8943 6833 056
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,9317,1752,8938,0481,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,4217,1751,5135,4249,23
Doba obratu aktív 974,093 5053 6233 6553 319
Doba obratu pohľadávok 51,9317,1752,8938,0481,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 371,9219,6214,021 8401 410
EBIT v minulom roku 17 21232 47530 77041 03866 808
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -259 69017 21232 47530 77041 038
EBITDA -28 036145 532121 128111 702114 674
EBITDA marža -0,02560,89150,72940,68550,7059
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -28 036145 532121 128111 702114 674
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,78680,40990,22420,2312
Finančná páka 9,244,594,604,484,24
Finančné účty 59 62660 70835 90063 99657 041
Hrubá marža 0,12610,71500,64940,64720,6883
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 770 159145 240120 835111 413114 379
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38180,00560,00390,50340,4249
Krátkodobé pohľadávky 27 6117 68023 69816 84536 236
Krátkodobé záväzky 197 7538 7766 281814 560627 645
Krytie dlhovej služby -1,106,164,777,794,12
Nákladové úroky 25 49423 63725 41414 34627 820
Nákladové úroky v minulom roku 23 63725 41414 34627 82023 535
Náklady na predaný tovar 56 10546 53255 68356 16650 625
Neobežný majetok 428 8061 497 9001 561 7861 534 9281 380 784
Obežný majetok 87 23768 38859 59880 84193 277
Obrat obežného majetku 2,222,392,742,001,74
Odpisy 121 508128 02888 36080 64673 320
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 60 75464 01444 18040 32336 660
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 60 75464 01444 18040 32336 660
Osobné náklady 28 25428 77326 78827 37326 458
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 805292,00293,00289,00295,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 8252 1931 56915 55211 363
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -163 676116 54892 52793 38783 482
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,9022-0,01740,00570,01590,0120
Podiel EBIT k aktívam -0,50140,01100,02000,01900,0278
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,50140,01100,02000,01900,0278
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,81110,01100,02010,03830,0483
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,00100,1520-0,16920,0427-0,7432
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,884,064,033,854,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92120,74440,93670,97621,12
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,00560,1520-0,17180,0430-0,7432
Pohľadávky z obchodného styku 22 5567 68023 07715 68321 912
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 51,82-13,7612,55-51,882,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,04241,05-1,110,4848-4,34
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,50200,20410,23470,27260,3385
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89170,78230,78270,77700,7643
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,243,593,603,483,24
Pridaná hodnota 137 968116 715107 855105 450111 818
Primárna platobná neschopnosť 0,12520,28550,06800,99160,5186
Rentabilita aktív, ROA -0,5506-0,00730,00260,00790,0069
Rentabilita vlastného imania, ROE -5,09-0,03360,01180,03530,0292
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -16,478,4310,4911,269,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -16,478,4310,4911,269,84
Služby 34 17323 49231 23230 80021 401
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 517 9301 567 7601 623 2471 618 1941 477 044
Spotreba materiálu… 21 93223 04024 45125 36629 224
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 260 022320 027381 018441 178500 042
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 094 073163 247163 538161 616162 443
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 900 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 167,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 193 906163 247163 538161 616162 443
Účtovný cash flow -1 08224 808-28 0966 955-120 727
Úročený dlh 260 022320 027381 018441 178500 042
Úrokové krytie -10,190,72821,282,141,48
Vlastné imanie 56 073341 257352 737360 830348 089
Všetky záväzky 461 8571 226 5031 270 5101 257 3641 128 955
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,90220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -257 88517 50432 76831 05641 354
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -257 88517 50432 76831 05641 354
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -285 184-11 4804 16712 74110 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 4804 16712 74110 16233 678
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -285 184-6 4257 06116 42413 218
Záväzky 461 8571 226 5031 270 5101 257 3641 128 955
Záväzky z obchodného styku 2 8252 1931 56915 55211 363
Zisk pred zdanením -285 184-6 4257 06116 42413 218
Zmena EBIT -15,090,53001,060,74980,6143
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 008 3410,00000,00000,00000,0000