STABIL GROUP, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 92 613102 09865 17965 43681 848
Bežná likvidita III. stupeň 0,87010,82881,020,90531,22
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00009,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,39790,23610,08521,42-2,42
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0822-0,0905-0,0400-0,60540,5411
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,842,612,132,344,48
Celkové tržby 189 073276 380106 4997 3000,0000
Celkový dlh 76 76173 82244 36845 85366 911
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 557-27 865-34 541-36 315-36 206
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 55727 86534 54136 31536 206
Čistý cash flow -6 308-6 676-1 774-27 76036 206
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 4248 4692 1563 12612 818
Čistý zisk -12 4247 4651 1952 1654 818
Čistý zisk v minulom roku 7 4651 1952 1652 4816 379
Cudzie zdroje -15 852-28 276-20 811-19 583-14 937
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 87,2543,9636,51278,9655,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 87,2543,9636,5138,6555,40
Doba obratu aktív 178,79134,84223,393 512122,50
Doba obratu pohľadávok 87,2543,9636,51278,9655,95
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000017,20
Doba splácania záväzkov 158,64112,57175,430,0000107,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 148,1197,44152,032 461100,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 36,150,241120,460,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 4692 1563 1263 44236 379
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 4248 4692 1563 12612 818
EBITDA 21 15238 13014 7243 14415 502
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 15238 13014 7243 14415 502
Finančná páka 5,843,613,133,345,48
Finančné účty 21 55727 86534 54136 31536 206
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 58735 29614 1153 62114 878
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,82840,72270,68060,70070,8175
Krátkodobé pohľadávky 45 19633 28610 6525 19737 383
Krátkodobé záväzky 76 72173 78544 35945 85366 911
Krytie dlhovej služby 0,0000866,590,00000,00001,94
Nákladové úroky 0,000044,000,00000,00008 000
Nákladové úroky v minulom roku 44,000,00000,00000,000030 000
Náklady na predaný tovar 181 009244 21695 6873 227228 239
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 176 521239 24092 2930,0000175 059
Neobežný majetok 25 86040 94717 94323 9240,0000
Obežný majetok 66 75361 15147 23641 51281 839
Obrat aktív 2,042,711,630,10392,98
Obrat neobežného majetku 7,316,755,940,28420,0000
Obrat obežného majetku 2,834,522,250,16382,98
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000021,22
Odpisy 30 17426 82811 9620,0000625,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 08713 4145 9810,0000625,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 08713 4145 9810,00000,0000
Osobné náklady 1 6696 7571 9160,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5652 834609,00523,00624,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 483158,005 1730,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 75034 29313 1572 1655 443
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,78380,26400,05740,11060,3226
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,78180,29910,10360,15960,8581
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,23280,27290,52990,55500,4424
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0334-0,0242-0,0167-3,800,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,834,765,640,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,25320,95770,77910,000025,00
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0334-0,0242-0,0167-4,080,1485
Pohľadávky z obchodného styku 45 19633 28610 652720,0037 011
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87010,82881,020,90531,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,514,2411,730,7054-0,4126
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-151,730,00000,00004,53
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82880,72310,68070,70070,8175
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,842,612,132,344,48
Pridaná hodnota 8 06432 16410 8123 57315 627
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,78380,26400,05740,11060,3226
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28100,37770,77870,79200,5411
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,631,943,0114,584,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,631,943,0114,584,32
Služby 1 4772 1791 3801 88750 588
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 92 613102 09865 17965 43681 848
Spotreba materiálu… 3 0112 7972 0141 3402 592
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 189 073276 380106 4997 300243 866
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000500,000,0000
Tržby z predaja tovaru 189 073264 38099 4990,0000241 466
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000012 0007 0006 8002 400
Účtovný cash flow -6 308-6 676-1 774-27 76036 206
Úrokové krytie 0,0000192,480,00000,00001,60
Vlastné imanie 15 85228 27620 81119 58314 937
Všetky záväzky 76 76173 82244 36845 85366 911
Výsledok hospodárenia -9 02211 3022 7623 64414 877
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 02211 3022 7623 64414 877
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 4247 4651 1952 1654 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 4651 1952 1652 4816 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 4248 4252 1563 1266 258
Zásoby 0,00000,00000,00000,00008 250
Záväzky 76 76173 82244 36845 85366 911
Záväzky z obchodného styku 17 483158,005 1730,00000,0000
Zisk pred zdanením -12 4248 4252 1563 1266 258
Zmena EBIT -1,473,930,68970,90820,3523