OFIS - BAU, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 7 23929 8970,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,2414,740,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 257,001 0570,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,13-0,93000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -8,5914,100,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55780,08020,00000,00000,0000
Celkové tržby 6 7640,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 5922 2200,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 558-25 7400,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,480,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 55825 7400,00000,00000,0000
Čistý cash flow -19 18225 7400,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 070-68 3450,00000,00000,0000
Čistý zisk -10 030-68 3450,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -68 345-21 6380,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -4 647-27 6770,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1,00000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000051,720,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -68 344-21 6380,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 070-68 3450,00000,00000,0000
EBITDA -10 728-23 9120,00000,00000,0000
EBITDA marža -1,590,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 728-23 9120,00000,00000,0000
Finančná páka 1,561,080,00000,00000,0000
Finančné účty 6 55825 7400,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6419-0,92570,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64190,92570,00000,00000,0000
Hrubá marža -0,69660,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 198-24 1420,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 378,0077,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 2321 8260,00000,00000,0000
Materiál 46,0050,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 71212 8860,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00002 9730,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 98225 8670,00000,00000,0000
Odpisy 3 46836 0410,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 73436 0410,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 7340,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 6 1270,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 204,00230,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 47,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 562-32 3040,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,16-2,470,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -1,25-2,290,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,25-2,290,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,81-2,430,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90590,86100,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,300,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,840,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,76910,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,2214,720,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2423-1,080,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55780,08020,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -4 712-12 8860,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,39-2,290,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,16-2,470,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,9414,100,00000,00000,0000
Služby 3 6328 1670,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 23929 8970,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 0804 7190,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 5650,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 5650,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -19 18225 7400,00000,00000,0000
Vlastné imanie 4 64727 6770,00000,00000,0000
Všetky záväzky 2 5922 2200,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -8 869-68 1020,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 869-68 1020,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 030-68 3450,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -68 345-21 6380,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 070-68 3440,00000,00000,0000
Zásoby 46,0050,000,00000,00000,0000
Záväzky 2 5922 2200,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 47,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -9 070-68 3440,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,13273,160,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 2388 1490,00000,00000,0000