77.správcovská spoločnosť s ručením obmedzeným

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201420132012
Aktíva 86 55979 1710,00000,0000
Bankové úvery 4 7993 2730,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,04313,050,00000,0000
Bežné bankové úvery 4 7993 2730,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000140,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,980,41410,00000,0000
Celkové tržby 1 8380,00000,00000,0000
Celkový dlh 108 28723 1840,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 9893 1160,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -6,200,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 810,00157,000,00000,0000
Čistý cash flow 810,00157,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 72251 9220,00000,0000
Čistý zisk -11 40251 9220,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -11 894-2 5740,00000,0000
Cudzie zdroje 21 728-55 9870,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 82 3760,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000336,980,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00004,600,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000379,320,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000336,980,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 9540,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000095,400,00000,0000
EBIT v minulom roku -10 234-2 5740,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 72251 9220,00000,0000
EBITDA -6 33072 1270,00000,0000
EBITDA marža -3,440,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 33072 1270,00000,0000
Finančná páka -3,981,410,00000,0000
Finančné účty 810,00157,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,2510-0,70720,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,25100,70720,00000,0000
Hrubá marža -2,920,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 43971 8900,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,070,25150,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 37370 3350,00000,0000
Krátkodobé záväzky 92 28819 9110,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 6810,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -5,280,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 2000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 700,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 3583 7190,00000,0000
Neobežný majetok 0,00008 5390,00000,0000
Obežný majetok 86 55970 4920,00000,0000
Obrat aktív 0,00000,96230,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00008,920,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,080,00000,0000
Odpisy 3 7564 3870,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7564 3870,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 109,00237,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 64656 3090,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,67350,87620,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,11230,65580,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,11230,65580,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,700,87620,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000019,480,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,4316,520,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 330961,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,04313,050,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,82-356,610,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,67500,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,250,29280,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,980,41410,00000,0000
Pridaná hodnota -5 35872 4640,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,150,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,13170,65580,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,52480,92740,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -17,110,32140,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -17,110,32140,00000,0000
Služby 4 376711,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 86 55979 1710,00000,0000
Spotreba materiálu… 982,003 0080,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 7993 2730,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 50076 1830,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000076 1830,00000,0000
Účtovný cash flow 810,00157,000,00000,0000
Úročený dlh 4 7993 2730,00000,0000
Úrokové krytie -8,100,00000,00000,0000
Vlastné imanie -21 72855 9870,00000,0000
Všetky záväzky 108 28723 1840,00000,0000
Výsledok hospodárenia -9 61367 7400,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 61367 7400,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 40251 9220,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 894-2 5740,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 92267 5030,00000,0000
Záväzky 108 28723 1840,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 6810,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -10 92267 5030,00000,0000
Zmena EBIT 0,9500-20,170,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 0270,00000,00000,0000