INFORMO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 526 768487 562512 113409 364484 116
Bankové úvery 27 4980,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,73680,70070,84800,83590,7944
Bežné bankové úvery 27 4980,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 217
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,085,3413,05-54,671,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,57440,54000,56490,30900,0345
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,60-9,89-23,13169,00-35,82
Celkové tržby 329 370341 795492 166241 3550,0000
Celkový dlh 641 289542 429535 254406 956498 019
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -324 873-292 727-302 072-147 40538 071
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 352 371292 727302 072131 63515 334
Čistý cash flow 352 371292 727302 072131 63515 334
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -23 523-30 766-24 504-14 25731 592
Čistý zisk -29 654-31 726-25 549-15 47931 549
Čistý zisk v minulom roku -31 726-25 549-15 4792 271-7 430
Cudzie zdroje 114 52154 86723 141-2 40813 903
Daň z príjmov 5 083960,00961,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 083960,00961,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000064 8410,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 133,0394,10113,16352,37237,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,9293,8657,04316,53223,22
Doba obratu aktív 584,38526,53382,81632,82304,02
Doba obratu pohľadávok 133,03164,13113,16352,37237,23
Doba splácania záväzkov 0,0000236 9790,00000,0000301,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 680,59585,46399,74658,48278,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000219 6350,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -30 766-24 504-14 2572 895-7 430
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -23 523-30 766-24 504-14 25731 592
EBITDA -21 572-18 152-16 505-1 65843 643
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 572-18 152-16 505-1 65843 643
Finančná páka -4,60-8,89-22,13170,00-34,82
Finančné účty 352 371292 727302 072131 63515 334
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -21 760-11 622-16 662-315,0040 578
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,161,111,041,040,9176
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000-15 77053 405
Krátkodobé pohľadávky 119 91487 137151 378227 942377 756
Krátkodobé záväzky 613 491542 129534 754425 964444 230
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 591 674502 453527 970444 3640,0000
Krytie dlhovej služby -20,580,0000-196,49-6,331 015
Nákladové úroky 1 0480,000084,00262,0043,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000084,00262,00624,000,0000
Náklady na predaný tovar 334 169345 987496 726240 709537 576
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000835,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 54 48342 85758 66366 50288 809
Obežný majetok 472 285444 705453 450342 862393 090
Obrat aktív 0,62460,69320,95350,57681,20
Obrat neobežného majetku 6,047,898,323,556,54
Obrat obežného majetku 0,69660,76001,080,68871,48
Odpisy 1 6614 9607 83913 6959 650
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 6614 9607 83913 6959 650
Ostatné náklady na finančnú činnosť 388,00130,00167,00117,003 795
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000010,001 460730,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -27 993-26 766-17 710-1 78441 199
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,34080,57821,101,160,7987
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,27120,56381,080,85890,7921
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66890,60040,58990,32160,0317
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,070,85640,61380,54540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-9,580,00000,00000,0812
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -3,10-1,61-1,08-0,33554,52
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,070,86610,61860,55750,0264
Pohľadávky z obchodného styku 70 24286 91076 310204 760355 449
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73680,70070,84800,87660,7944
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,32500,18740,0766-0,01830,9067
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 336,230,00003 596502,42356,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,221,111,050,99411,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,60-9,89-23,13169,00-35,82
Pridaná hodnota -5 155-8 003-8 440-4 59543 643
Primárna platobná neschopnosť 8,425,786,922,170,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,25890,57821,10-6,43-2,27
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54970,54000,56490,32090,0308
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,73-29,88-32,43-245,4511,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,73-29,88-32,43-245,4511,41
Služby 327 860342 237490 374235 691529 493
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 526 768487 562512 113409 364484 116
Spotreba materiálu… 6 3092 9156 3525 0188 083
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 27 4980,00000,0000-15 77053 405
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 329 114341 314488 286236 114581 219
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100,003 3300,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000836,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 329 014337 148488 286236 114581 219
Účtovný cash flow 352 371292 727302 072131 63515 334
Úročený dlh 27 4980,00000,0000-15 77053 405
Úrokové krytie -22,450,0000-291,71-54,42734,70
Vlastné imanie -114 521-54 867-23 1412 408-13 903
Všetky záväzky 641 289542 429535 254406 956498 019
Výsledok hospodárenia -23 133-30 628-24 344-15 35333 993
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -23 133-30 628-24 344-15 35333 993
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 654-31 726-25 549-15 47931 549
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -31 726-25 549-15 4792 271-7 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 571-30 766-24 588-14 51931 549
Zásoby 0,00000,00000,0000-16 7150,0000
Záväzky 641 289542 429535 254406 956498 019
Záväzky z obchodného styku 591 674502 453527 970444 3640,0000
Zisk pred zdanením -24 571-30 766-24 588-14 51931 549
Zmena EBIT 0,76461,261,72-4,92-4,25
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000010 8460,00000,00000,0000