Aukčná a dražobná, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 5 6790,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,960,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 300,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 1740,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 3750,00000,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,540,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 3750,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 17,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -462,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -119,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -4 5050,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 369,870,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 368,650,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 6 9090,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 369,870,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 3920,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -119,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA 100,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 100,000,00000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 26,670,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,260,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 5 3750,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,79330,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79330,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 304,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 1440,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 200,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 6790,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 82,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -462,000,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94650,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 303,000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,960,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -265,000,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 100,000,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,700,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,740,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,740,00000,00000,00000,0000
Služby 200,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 6790,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 300,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 300,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 17,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 4 5050,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 1740,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 100,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 100,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -462,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -119,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 1 1740,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 18,000,00000,00000,00000,0000