FUN MEDIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 376 859392 880428 044439 924461 795
Bežná likvidita III. stupeň 0,27520,70211,3016,4822,51
Časové rozlíšenie aktív 673,00623,00623,00623,00623,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0616-0,35170,0127-0,8063-2,78
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -14,15-51,2731,33-14,50-44,09
Celkové tržby 597,00597,0069 098598,00863,00
Celkový dlh 405 514400 696414 805472 511472 511
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 526,00701,00516,00-118,00-892,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -34,90-35,270,6632-36,57-313,19
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 294,00119,00304,00118,00892,00
Čistý cash flow 175,00-185,00186,00-774,00-2 666
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -20 838-21 05646 800-20 911-269 323
Čistý zisk -20 838-21 05645 826-21 871-270 283
Čistý zisk v minulom roku -21 05645 826-21 871-270 283-59 364
Cudzie zdroje 28 6557 816-13 23932 58710 716
Daň z príjmov 0,00000,0000974,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000974,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000974,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,07124,11100,889 22012 285
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000021,40100,889 19512 260
Doba obratu aktív 230 408240 2032 261268 965282 337
Doba obratu pohľadávok 25,07124,11100,889 22012 285
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 738321,5977,30586,93586,93
EBIT v minulom roku -21 05646 800-20 911-269 323-58 404
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -20 838-21 05646 800-20 911-269 323
EBITDA 11 43611 27079 13411 46410 798
EBITDA marža 19,1618,881,1519,1712,51
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 43611 27079 13411 46410 798
Finančná páka -13,15-50,2732,33-13,50-43,09
Finančné účty 294,00119,00304,00118,00892,00
Hrubá marža -1,35-1,680,9677-1,35-2,02
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 32811 10878 96811 25710 593
Krátkodobé finančné výpomoci 820,00820,00820,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 41,00203,0019 09815 08020 093
Krátkodobé záväzky 2 843526,0014 634960,00960,00
Náklady na predaný tovar 1 4051 5982 2331 4072 338
Neobežný majetok 375 851391 935408 019424 103440 187
Obežný majetok 335,00322,0019 40215 19820 985
Obrat obežného majetku 1,781,853,560,03930,0284
Odpisy 32 16632 16432 16832 168279 916
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 08316 08216 08416 084263 832
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 08316 08216 08416 08416 084
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,00162,00166,00207,00205,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4,00526,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 32811 10877 99410 2979 633
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,74863,013,260,671225,22
Podiel EBIT k aktívam -0,0553-0,05360,1093-0,0475-0,5832
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0553-0,05360,1093-0,0475-0,5832
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0557-0,05370,1132-0,0476-0,5844
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,2931-0,30990,0027-1,29-3,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,0251-0,03112,08-0,0252-0,0062
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,2931-0,30990,0027-1,30-4,47
Pohľadávky z obchodného styku 0,000035,0019 09815 04020 053
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27520,70211,3016,4822,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 163,74-42,25-71,18-42,10-4,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,081,020,96911,071,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -14,15-51,2731,33-14,50-44,09
Pridaná hodnota -808,00-1 00166 865-810,00-1 741
Primárna platobná neschopnosť 0,000015,030,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0553-0,05360,1071-0,0497-0,5853
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,72722,693,460,671225,22
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08030,08840,01970,12290,9292
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 35,4635,555,2441,2243,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 35,4635,555,2441,2243,76
Služby 1 4051 5982 2331 4072 338
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 376 859392 880428 044439 924461 795
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 820,00820,00820,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 597,00597,0069 098597,00597,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 597,00597,0069 098597,00597,00
Účtovný cash flow 175,00-185,00186,00-774,00-2 666
Úročený dlh 820,00820,00820,000,00000,0000
Vlastné imanie -28 655-7 81613 239-32 587-10 716
Všetky záväzky 405 514400 696414 805472 511472 511
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,74860,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -20 730-20 89446 966-20 704-269 118
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -20 730-20 89446 966-20 704-269 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 838-21 05645 826-21 871-270 283
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 05645 826-21 871-270 283-59 364
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -20 838-21 05646 800-20 911-269 323
Záväzky 405 514400 696414 805472 511472 511
Záväzky z obchodného styku 4,00526,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -20 838-21 05646 800-20 911-269 323
Zmena EBIT 0,9896-0,4499-2,240,07764,61