1. MERKUR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 20 83920 0374 53210 70614 831
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,49-1,52-1,11-1,39-1,58
Celkové tržby 3 57721 94551 44777 045100 945
Celkový dlh 62 94858 90245 71238 08140 207
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 785-8 962-2 199-7 351-3 408
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,90690,0505-0,2684-0,02590,0265
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 7858 9622 1997 3513 408
Čistý cash flow 6 7858 9622 1997 3513 408
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 2441 109-12 846-1 0393 640
Čistý zisk -3 2441 109-13 806-1 9992 680
Čistý zisk v minulom roku 1 109-13 806-1 9992 680-9 272
Cudzie zdroje 42 10938 86541 18027 37525 376
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 417,6618,142,0915,9341,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 392,6715,911,4114,3639,76
Doba obratu aktív 2 143336,2532,3950,8453,90
Doba obratu pohľadávok 417,6618,142,0915,9341,51
Doba obratu zásob 386,390,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 11 7111 438351,99216,79173,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6 474988,47326,70180,82146,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000117,1453,5513,3731,85
EBIT v minulom roku 1 109-12 846-1 0393 640-8 312
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 2441 109-12 846-1 0393 640
EBITDA -3 1611 196-12 746-718,004 081
EBITDA marža -0,88370,0545-0,2478-0,00930,0404
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 1611 196-12 746-718,004 081
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,0747-0,92400,2637
Finančná páka -0,4949-0,5156-0,1101-0,3911-0,5845
Finančné účty 6 7858 9622 1997 3513 408
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,021,949,092,561,71
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,02-1,94-9,09-2,56-1,71
Hrubá marža -0,87760,0470-0,2529-0,01140,0568
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 2451 112-12 832-803,004 001
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,022,9410,093,562,71
Krátkodobé pohľadávky 4 0611 081292,003 35511 423
Krátkodobé záväzky 62 94858 90245 71238 08140 207
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00004 7976 9552 3487 396
Náklady na predaný tovar 6 68820 71964 08277 74594 706
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 96214 94747 40264 11684 764
Neobežný majetok 7 9169 9942 0410,00000,0000
Obežný majetok 12 92310 0432 49110 70614 831
Obrat aktív 0,17031,0911,277,186,77
Obrat neobežného majetku 0,44832,1825,020,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,27462,1720,507,186,77
Obrat zásob 0,94460,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,00006,002 121
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,0086,0085,0092,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000012,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 2441 109-13 806-1 9992 680
Podiel EBIT k aktívam -0,15570,0553-2,83-0,09700,2454
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,15570,0553-2,83-0,09700,2454
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32560,44730,48520,68660,2298
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,900,40840,04270,09540,0338
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,600,0690-0,2745-0,01360,0676
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-145,832,70
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-145,832,70
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,910,41200,04310,09560,0339
Pohľadávky z obchodného styku 3 818948,00197,003 02410 941
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,214,3418,733,727,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,022,9410,093,562,71
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,49-1,52-1,11-1,39-1,58
Pridaná hodnota -3 1391 031-13 011-875,005 731
Primárna platobná neschopnosť 0,00005,0635,300,77650,6760
Rentabilita aktív, ROA -0,15570,0553-3,05-0,18670,1807
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -19,9149,25-3,59-53,049,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -19,9149,25-3,59-53,049,85
Služby 1 9662 7524 97811 8606 068
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 83920 0374 53210 70614 831
Spotreba materiálu… 2 7603 02011 7021 7693 874
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 54921 75051 07176 870100 437
Tržby z predaja tovaru 2 26312 87245 43776 26293 141
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 2868 8785 634608,007 296
Účtovný cash flow 6 7858 9622 1997 3513 408
Vlastné imanie -42 109-38 865-41 180-27 375-25 376
Všetky záväzky 62 94858 90245 71238 08140 207
Výsledok hospodárenia -3 1611 196-12 746-718,004 081
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 1611 196-12 746-718,004 081
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 2441 109-13 806-1 9992 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 109-13 806-1 9992 680-9 272
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 2441 109-12 846-1 0393 640
Zásoby 2 0770,00000,00000,00000,0000
Záväzky 62 94858 90245 71238 08140 207
Záväzky z obchodného styku 0,00004 7976 9552 3487 396
Zisk pred zdanením -3 2441 109-12 846-1 0393 640
Zmena EBIT -2,93-0,086312,36-0,2854-0,4379

Činnosti firmy
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Vedenie účtovníctva
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Automatizované spracovanie údajov
Počítačová grafika
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Skladovanie okrem prevádzkovania verejného colného skladu
Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské..
Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prieskum trhu a verejnej mienky
Propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie v rozsahu voľnej živnosti
Registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Realitná činnosť - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Čistiace a upratovacie práce
Fotografické služby
Administratívne práce, reprografické a kopírovacie služby
Sadové a terénne úpravy
Inzertná činnosť
Zariaďovanie interiérov nábytkom
Aranžérske práce
Prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich..
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí..
Analýza informačných, riadiacich a databázových systémov, systémová podpora..
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Organizovanie veľtrhov a výstav
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Inštalácia a systémová údržba software
Prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové, búracie práce
Organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích kurzov, školení, seminárov a konferencií..
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť colného deklaranta
Prenájom motorových vozidiel