Xboard.sk s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 0,000082 6090,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,000017 3660,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,090,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000017 3660,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000043,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,000012,160,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,000076 3300,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,000017 3360,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000030,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,000030,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00001 1680,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-1 3900,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-7 5180,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-6 2790,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001 1750,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000109,730,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00001 1760,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00001 1750,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000949,970,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000831,140,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-5 4160,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00001 1680,00000,00000,0000
EBITDA 0,00002 4820,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00002 4820,00000,00000,0000
Finančná páka 0,000013,160,00000,00000,0000
Finančné účty 0,000030,000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00001 7750,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,70650,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000082 5360,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,000058 3620,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,97030,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00002 5580,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00002 1020,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000022 4240,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,000082 5660,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000707,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 3900,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00007 7050,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,090,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-209,300,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,92400,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,000012,160,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00003 2060,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,000030,750,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,000030,750,00000,00000,0000
Služby 0,000017 9110,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000082 6090,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00004 5130,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000017 3660,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000025 6300,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000025 6300,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,000030,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,000017 3660,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,00006 2790,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,000076 3300,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00001 9670,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00001 9670,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1 3900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-7 5180,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-1 2980,00000,00000,0000
Záväzky 0,000076 3300,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-1 2980,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000515,000,00000,00000,0000