RC STATUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 6308 8978 8978 89710 019
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 164,96170,101,940,99261,24
Celkové tržby 0,0000244,00244,00244,001 367
Celkový dlh 8 5788 8455 8724 4325 554
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-12,180,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 9730,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -52,00-52,00-3 025-4 465-4 465
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000399,41399,41399,41370,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000365,00365,00365,00365,00
Doba obratu aktív 0,000013 30913 30913 3092 675
Doba obratu pohľadávok 0,0000399,41399,41399,41370,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000013 2318 7846 6301 483
EBIT v minulom roku -2 9730,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,0000-12,180,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Finančná páka 165,96171,102,941,992,24
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0060-0,0058-0,3400-0,5019-0,4457
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00600,00580,34000,50190,4457
Hrubá marža 0,0000-12,180,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99400,99420,66000,49810,5543
Krátkodobé pohľadávky 0,0000267,00267,00267,001 389
Krátkodobé záväzky 8 5788 8455 8724 4325 554
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000012,00150,00150,00983,00
Náklady na predaný tovar 0,00003 217244,00244,001 367
Neobežný majetok 8 6308 6308 6308 6308 630
Obežný majetok 0,0000267,00267,00267,000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,91390,91390,91390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-57,170,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-57,170,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000244,00244,00244,001 367
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99400,99420,66000,49810,5543
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 164,96170,101,940,99261,24
Pridaná hodnota 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,04920,61480,61480,7191
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-57,170,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-2,980,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-2,980,00000,00000,0000
Služby 0,00003 217244,00244,001 367
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 6308 8978 8978 89710 019
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000244,00244,00244,001 367
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000244,00244,00244,001 367
Vlastné imanie 52,0052,003 0254 4654 465
Všetky záväzky 8 5788 8455 8724 4325 554
Výsledok hospodárenia 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 9730,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-2 9730,00000,00000,0000
Záväzky 8 5788 8455 8724 4325 554
Záväzky z obchodného styku 0,000012,00150,00150,00983,00
Zisk pred zdanením 0,0000-2 9730,00000,00000,0000