ARIES 2, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 10 692 8180,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,99190,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 166,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,900,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,380,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 9 753 0600,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 725 7830,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 725 7830,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 725 7830,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 9780,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 30 9780,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 21 2510,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -939 7580,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 217,950,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 208,400,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 413,480,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 217,950,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 427,110,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 343,900,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 21 2510,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 9780,00000,00000,00000,0000
EBITDA 188 9970,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 188 9970,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 11,380,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 2 725 7830,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 187 1460,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83170,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 636 3770,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 893 5320,00000,00000,00000,0000
Materiál 453 3870,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 7 608 6500,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 871 0200,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 8 821 6320,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,88280,00000,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 5,040,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,070,00000,00000,00000,0000
Odpisy 138 7850,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 138 7850,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8520,00000,00000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 169 7630,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 13,190,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 389 2380,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94030,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91210,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,380,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 1 830 4680,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 51,600,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 51,600,00000,00000,00000,0000
Služby 2 258 4600,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 692 8180,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 5 341 7150,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 439 1180,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 439 1180,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 725 7830,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 939 7580,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 9 753 0600,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 50 2120,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 50 2120,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 9780,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 2510,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 48 5060,00000,00000,00000,0000
Zásoby 459 4720,00000,00000,00000,0000
Záväzky 9 753 0600,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 48 5060,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,460,00000,00000,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -8 4750,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -8 4750,00000,00000,00000,0000