Private finance, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172015201420132012
Aktíva 0,00006 3866 3860,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,67510,75130,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-3,08-4,020,00000,0000
Celkový dlh 0,00009 4608 5000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-13,00-13,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000013,0013,000,00000,0000
Čistý cash flow 0,000013,0013,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-4 0950,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-480,00-4 1020,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-381,000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,00003 0742 1140,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-381,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-4 0950,00000,0000
EBITDA 0,00000,0000-3 7200,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-3 7200,00000,0000
Finančná páka 0,0000-2,08-3,020,00000,0000
Finančné účty 0,000013,0013,000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-3 7200,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00001,481,330,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00006 3736 3730,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00009 4608 5000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-531,430,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00007,000,00000,0000
Obežný majetok 0,00006 3866 3860,00000,0000
Odpisy 0,00000,0000375,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000375,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-3 7270,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,15611,940,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,0000-0,64120,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,0000-0,64120,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,00001,940,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00006 3736 3730,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,67510,75130,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000236,46162,620,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001,860,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00001,481,330,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-3,08-4,020,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,0752-0,64230,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,15611,940,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-2,280,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-2,280,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00006 3866 3860,00000,0000
Účtovný cash flow 0,000013,0013,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-585,000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-3 074-2 1140,00000,0000
Všetky záväzky 0,00009 4608 5000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-4 0950,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-4 0950,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-4 1020,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-381,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-4 1020,00000,0000
Záväzky 0,00009 4608 5000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-4 1020,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,000010,750,00000,0000