PPI - ETC Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 1 537 3881 004 3170,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,021,060,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000011 5030,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 0150,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17,37-2,020,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 35,2923,300,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 120 9910,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 495 024962 0150,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 711 779-83 5160,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -711 77983 5160,00000,00000,0000
Čistý cash flow -735 69083 5160,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 761320,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 3 881-10 1630,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 16 63932 7220,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -42 364-41 2870,00000,00000,0000
Daň z príjmov 2 8800,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 5100,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8800,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15 90787,180,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15 90787,270,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 10 903121,330,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 15 90787,180,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00001 2540,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 10 720126,300,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10 602106,510,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10 5780,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 22 77946 1580,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 761320,000,00000,00000,0000
EBITDA -2 052 48444 5150,00000,00000,0000
EBITDA marža -0,96770,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 052 48444 5150,00000,00000,0000
Finančná páka 36,2924,330,00000,00000,0000
Finančné účty -711 77983 5160,00000,00000,0000
Hrubá marža -0,96990,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 085 76140 7470,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97240,87790,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 243 112721 6670,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 495 024881 6400,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00004,250,00000,00000,0000
Materiál 0,000093 1830,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000010 4830,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 630,0013 4360,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 108 6872 547 9670,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 90534 2340,00000,00000,0000
Neobežný majetok 6 05569 9980,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 531 333922 8160,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,03353,010,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 8,5043,160,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,03363,270,00000,00000,0000
Odpisy 9 47827 5910,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 73927 5910,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 7390,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 799,003 7680,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 475 3010,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 35917 4280,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -40,410,18580,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -217,0517,160,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -14,290,02760,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 243 112722 3730,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,020,92530,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00007,970,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97240,95790,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 35,2923,300,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -2 057 218473 3760,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,65770,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,728421,610,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,728421,610,00000,00000,0000
Služby 3 1761 193 9220,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 537 3881 004 3170,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 2 054 6061 319 8110,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 120 9913 021 3430,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 069 5220,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000071 5550,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 4692 949 7880,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -735 69083 5160,00000,00000,0000
Vlastné imanie 42 36441 2870,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 495 024962 0150,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 7 56016 9240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 56016 9240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 881-10 1630,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 63932 7220,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 7612 6730,00000,00000,0000
Zásoby 0,0000117 6330,00000,00000,0000
Záväzky 1 495 024962 0150,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 475 3010,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 6 7612 6730,00000,00000,0000