BAUREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 301 249308 192321 258335 999364 683
Časové rozlíšenie aktív 20,0082,0088,0099,00993,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,5107-3,24-3,22-3,44-4,12
Celkové tržby 30 42232 33834 51520 2900,0000
Celkový dlh 101 842445 603465 855473 982481 677
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -750,00-1 730-8 448-1 144-543,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,06420,2222-0,1916-0,71460,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 750,001 7308 4481 144543,00
Čistý cash flow -980,00-6 7187 304-1 116543,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 79917 2042 860-5 463-18 993
Čistý zisk 1 9537 186-6 614-14 499-23 108
Čistý zisk v minulom roku 7 186-6 614-14 499-6 490-65 012
Cudzie zdroje -199 407137 411144 597137 983116 994
Daň z príjmov 176,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 176,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,8644,7682,2077,97128,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,8644,7682,2077,97111,21
Doba obratu aktív 3 6993 5116 4786 5625 840
Doba obratu pohľadávok 51,8644,7682,2077,97128,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00008 253
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 139,693 9547 1686 8985 231
EBIT v minulom roku 17 2042 860-5 463-1 621-59 214
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 79917 2042 860-5 463-18 993
EBITDA 21 90030 15616 3459 410-488,00
EBITDA marža 0,71990,93250,47360,46380,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 90030 15616 3459 410-488,00
Finančná páka 1,51-2,24-2,22-2,44-3,12
Finančné účty 750,001 7308 4481 144543,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,66190,44590,45010,41070,3208
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6619-0,4459-0,4501-0,4107-0,3208
Hrubá marža 0,67330,83890,41580,25030,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 88929 59448 1668 605-1 674
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03781,131,111,050,8956
Krátkodobé pohľadávky 4 2233 9294 0763 9928 030
Krátkodobé záväzky 11 375347 113355 439353 193326 625
Krytie dlhovej služby 2,863,331,921,17-0,1186
Nákladové úroky 7 6709 0588 5148 0764 115
Nákladové úroky v minulom roku 9 0588 5148 0763 9095 798
Náklady na predaný tovar 9 2394 9133 74913 61014 445
Neobežný majetok 296 256302 451308 646330 764355 117
Obežný majetok 4 9735 65912 5245 1368 573
Obrat obežného majetku 5,985,661,453,642,66
Odpisy 12 39012 39014 06214 06817 319
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 1956 1957 0317 03417 319
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 1956 1957 0317 0340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 411,00562,00493,00805,001 186
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 0689 6458 84413 0010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 34319 5767 448-431,00-5 789
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5778
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,652,191,020,36100,4819
Pohľadávky z obchodného styku 4 2233 9294 0763 9926 944
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 203,48-20,4519,80-123,64215,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,1278-0,74170,8579-0,13820,1320
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33811,451,451,411,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,5107-3,24-3,22-3,44-4,12
Pridaná hodnota 20 48327 12714 3515 0788 346
Primárna platobná neschopnosť 2,622,452,173,260,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,6514,7828,5050,37-987,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,6514,7828,5050,37-987,04
Služby 7 2822 5661 98711 2836 429
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 301 249308 192321 258335 999364 683
Spotreba materiálu… 1 9572 3471 7622 3278 016
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 42232 04034 25718 68822 791
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 700,000,000016 1570,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 72232 04018 10018 68822 791
Účtovný cash flow -980,00-6 7187 304-1 116543,00
Úrokové krytie 1,281,900,3359-0,6764-4,62
Vlastné imanie 199 407-137 411-144 597-137 983-116 994
Všetky záväzky 101 842445 603465 855473 982481 677
Výsledok hospodárenia 10 21017 7663 353-4 658-17 807
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 21017 7663 353-4 658-17 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 9537 186-6 614-14 499-23 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 186-6 614-14 499-6 490-65 012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 1298 146-5 654-13 539-23 108
Záväzky 101 842445 603465 855473 982481 677
Záväzky z obchodného styku 11 0689 6458 84413 0010,0000
Zisk pred zdanením 2 1298 146-5 654-13 539-23 108
Zmena EBIT 0,56966,02-0,52353,370,3208
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000015 0870,00000,0000