ISH real estate, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 644 391950 2631 080 2032 139 0912 040 318
Bežná likvidita III. stupeň 4,091,662,451,211,21
Časové rozlíšenie aktív 0,0000815,00787,00720,001 091
Časové rozlíšenie pasív 0,000019 01018 7760,00008 107
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0156-0,32980,4354-0,58720,3879
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0480-1,322,94-0,10670,0241
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,3260-10,57-8,44-14,46-37,32
Celkové tržby 2 735 290254 499235 59592 957190 833
Celkový dlh 404 2631 028 5421 204 0282 298 0332 088 170
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 302-53 606-85 690-23 597-116 935
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,48190,18030,0718-1,100,1008
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 30253 60685 69023 597116 935
Čistý cash flow -19 304-32 08462 093-93 33821 708
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 739 49681 47244 486-46 57277 748
Čistý zisk 1 318 12045 89316 924-102 39119 229
Čistý zisk v minulom roku 45 89316 924-102 39119 229-6 360
Cudzie zdroje -1 240 12897 289142 601158 94255 959
Daň z príjmov 411 61414 2783 219961,004 848
Daň z príjmov v minulom roku 14 2783 219961,004 848961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 411 61414 2783 219961,004 848
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 69725,3117,604 1171 881
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,6125,3117,6036,4822,85
Doba obratu aktív 3 7761 3631 6748 5363 905
Doba obratu pohľadávok 3 69725,3117,604 1171 881
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 924,0634,9332,743 4901 722
EBIT v minulom roku 81 47244 486-46 57277 74847 708
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 739 49681 47244 486-46 57277 748
EBITDA 98 205296 821259 09497 537224 399
EBITDA marža 0,03591,171,101,051,18
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 98 205296 821259 09497 537224 399
Finančná páka 1,33-9,77-7,58-13,46-36,46
Finančné účty 34 30253 60685 69023 597116 935
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,75420,10240,13200,07430,0274
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7542-0,1024-0,1320-0,0743-0,0274
Hrubá marža 0,01830,79030,69380,14720,7425
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 247 553296 692258 89098 849224 339
Krátkodobé pohľadávky 1 610 08917 64411 3611 031 568983 102
Krátkodobé záväzky 402 46324 34821 135874 620899 615
Krytie dlhovej služby 10,067,366,011,783,63
Nákladové úroky 9 76221 30124 34354 85853 671
Nákladové úroky v minulom roku 21 30124 34354 85853 67153 107
Náklady na predaný tovar 108 95853 33172 12877 78249 031
Neobežný majetok 0,0000878 198982 3651 083 206939 190
Obežný majetok 1 644 39171 25097 0511 055 1651 100 037
Obrat obežného majetku 0,09673,572,430,08670,1734
Odpisy 122 340215 172214 396188 396188 314
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 61 170107 586107 19894 19894 157
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 61 170107 586107 19894 19894 157
Ostatné náklady na finančnú činnosť 652,00225,00204,00154,0060,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 557727,0013 97924 62043 041
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 440 460261 065231 32086 005207 543
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,06-0,4717-0,11870,6442-0,3436
Podiel EBIT k aktívam 1,060,08570,0412-0,02180,0381
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,060,08750,0419-0,02180,0383
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,400,08980,0428-0,03680,0686
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0071-0,12610,2636-1,000,1138
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,40880,93470,76250,07260,7525
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1214-0,12610,2636-1,020,1138
Pohľadávky z obchodného styku 2 00817 64411 3619 14111 940
Pohotová likvidita II. stupeň 4,091,662,451,211,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 64,24-3,032,30-1,702,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,98-1,512,55-1,700,4045
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24581,081,111,071,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,3260-10,57-8,44-14,46-37,32
Pridaná hodnota 50 013201 120163 46713 681141 697
Primárna platobná neschopnosť 0,77540,04121,232,693,60
Rentabilita aktív, ROA 0,80160,04830,0157-0,04790,0094
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,06-0,4717-0,11870,6442-0,3436
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08521,242,150,02700,1288
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,123,474,6523,569,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,123,474,6523,569,31
Služby 106 51651 35069 63159 41142 373
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 644 391950 2631 080 2032 139 0912 040 318
Spotreba materiálu… 2 4421 9812 49718 3716 658
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 737 881254 499235 59592 196190 728
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 3 9100,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 575 00048,000,0000733,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000018,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 158 971254 433235 59591 463190 728
Účtovný cash flow -19 304-32 08462 093-93 33821 708
Úrokové krytie 178,193,821,83-0,84901,45
Vlastné imanie 1 240 128-97 289-142 601-158 942-55 959
Všetky záväzky 404 2631 028 5421 204 0282 298 0332 088 170
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000019 01018 7760,00008 107
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,060,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 739 10881 69744 698-90 12636 085
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 739 10881 69744 698-90 12636 085
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 318 12045 89316 924-102 39119 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 45 89316 924-102 39119 229-6 360
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 729 73460 17120 143-101 43024 077
Záväzky 404 2631 028 5421 204 0282 298 0332 088 170
Záväzky z obchodného styku 1 557727,0013 97924 62043 041
Zisk pred zdanením 1 729 73460 17120 143-101 43024 077
Zmena EBIT 21,351,83-0,9552-0,59901,63
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 811 7570,00000,00000,00000,0000