REKOS, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 73,00239 424465 499691 9731 075 977
Aktivácia 0,00000,0000151 891135 640195 818
Bankové úvery 0,000084 250133 235209 806247 054
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,100,92760,88471,35
Bežné bankové úvery 0,000084 250133 235209 806247 054
Časové rozlíšenie aktív 0,0000508,001 5082 1271 376
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 357,111,75-0,17960,2504-0,0019
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,000010,921,682,501,09
Celkové tržby 1 564735 898975 386790 9181 223 459
Celkový dlh 0,0000219 331292 055494 488561 220
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -73,0066 22587 600195 324183 130
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,86-0,16480,0047-0,02500,0206
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 73,0024 47259 58528 43277 874
Čistý cash flow -26 069-35 11331 153-49 4421 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 034-116 77115 052-2 57650 853
Čistý zisk -6 034-121 2524 620-19 79325 196
Čistý zisk v minulom roku 95 8274 620-19 79325 196-47 301
Cudzie zdroje -73,00-20 093-173 444-197 485-514 757
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8812 881
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8812 8812 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8812 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000065,6119,7744,6894,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000065,0919,4343,9793,46
Doba obratu aktív 0,0000169,99221,32394,47424,95
Doba obratu pohľadávok 0,000065,6119,7744,6894,00
Doba obratu zásob 0,00009 3267 7633 0362 668
Doba splácania záväzkov 0,00009 6896 6802 4881 826
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000090,0168,67151,17117,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00009 2945 8462 3381 477
EBIT v minulom roku 96 90215 052-2 57650 853-15 925
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 034-116 77115 052-2 57650 853
EBITDA -5 967-82 566131 552163 191451 897
EBITDA marža -3,82-0,11220,13490,20630,3694
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 967-82 566131 552163 191451 897
Finančná páka 1,000011,922,683,502,09
Finančné účty 73,0024 47259 58528 43277 874
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,0839-0,3726-0,2854-0,4784
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,08390,37260,28540,4784
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 034348 131171 578148 266489 049
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,52950,31030,38320,2754
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00006 44713 95013 95013 950
Krátkodobé pohľadávky 0,000092 41141 58078 385238 003
Krátkodobé záväzky 0,0000126 777144 432265 186296 369
Krytie dlhovej služby 0,0000-18,4317,4211,3819,84
Materiál 0,0000122 033167 823323 613432 905
Nákladové úroky 0,00004 4817 55214 33622 776
Nákladové úroky v minulom roku 1 0757 55214 33622 77628 496
Náklady na predaný tovar 696,00555 519600 737447 521607 049
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00004 7767 89238 90859 229
Neobežný majetok 0,00000,0000194 983259 396325 799
Obežný majetok 73,00238 916269 008430 450748 802
Obrat aktív 0,00002,151,650,92530,8589
Obrat neobežného majetku 0,00000,00003,942,472,84
Obrat obežného majetku 0,00002,152,851,491,23
Odpisy 0,0000104 870128 826150 846400 694
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000052 43564 41375 423200 347
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000052 43564 41375 423200 347
Osobné náklady 1 41185 34784 57583 75288 893
Ostatné náklady na finančnú činnosť 67,004 27115 37414 92522 848
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000121 617126 407249 203239 635
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 034-16 382133 446131 053425 890
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -82,66-1,090,0144-0,04700,0325
Podiel EBIT k aktívam -82,66-0,48770,0323-0,00370,0473
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -82,66-0,48770,0323-0,00370,0473
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -82,66-1,040,0469-0,00600,0652
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,10220,12800,04110,0724
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,03-2,060,50660,43450,2803
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -16,67-0,04770,0319-0,06250,0008
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-8,6721,154,955,35
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,4933-0,48531,972,303,57
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4933-0,21780,78230,82160,6478
Pohľadávky z obchodného styku 0,000091 67940 86077 123236 642
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,53980,35210,22280,5692
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00280,5722-5,573,99-513,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-7,844,13-3,450,0440
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,91610,62740,71460,5216
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,000010,921,682,501,09
Pridaná hodnota -696,00-41 420166 951192 752317 131
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,333,093,231,01
Rentabilita aktív, ROA -82,66-0,50640,0099-0,02860,0234
Rentabilita vlastného imania, ROE -82,66-6,030,0266-0,10020,0489
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-2,662,223,031,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-2,662,223,031,24
Služby 696,00218 205205 39096 706196 335
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73,00239 424465 499691 9731 075 977
Spotreba materiálu… 0,0000332 538539 346447 547547 303
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000090 697147 185223 756261 004
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000731 583795 388640 273954 180
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000217 48427 7000,000030 000
Tržby z predaja tovaru 0,00005 4898 93640 59865 727
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000508 610758 752599 675858 453
Účtovný cash flow -26 069-35 11331 153-49 4421 003
Úročený dlh 0,000090 697147 185223 756261 004
Úrokové krytie 0,0000-26,061,99-0,17972,23
Vlastné imanie 73,0020 093173 444197 485514 757
Všetky záväzky 0,0000219 331292 055494 488561 220
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -82,660,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -5 967-112 50030 42612 34573 748
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 967-112 50030 42612 34573 748
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 034-121 2524 620-19 79325 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 95 8274 620-19 79325 196-47 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 034-121 2527 500-16 91228 077
Zásoby 0,0000122 033167 843323 633432 925
Záväzky 0,0000219 331292 055494 488561 220
Záväzky z obchodného styku 0,0000121 617126 407249 203239 635
Zisk pred zdanením -6 034-121 2527 500-16 91228 077
Zmena EBIT -0,0623-7,76-5,84-0,0507-3,19
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000142 5480,00000,00007 455