Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu
Kopírovacie služby
Sťahovanie (bez dopravy)
Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
Organizovanie spoločenských, kultúrnych, reprezentačných a športových podujatí
Technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií,..
Vedenie účtovníctva
Činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
Preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z a do jazyka nemeckého, anglického,..
Individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky zdvíhacích..
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Správa počítačových sietí
Školiaca a vzdelávacia činnosť v riadení a personalistike
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj..
Grafické práce na počítači podľa predlohy
Služby v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
Výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania
Oprava plynospotrebičov
Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti..
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle udeleného oprávnenia
Vstreľovanie expanznými prístrojmi
Sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej..
Revízie elektrických zariadení
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Vykonávanie protikoróznych izolácií
Poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií
Plynoinštalatérstvo
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Masérske služby
Vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej..
Automatizované spracovanie dát
Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
Revízie a skúšky tlakových nádob
Revízie a skúšky plynových zariadení
Výkon činnosti energetického audítora
Poskytovanie podpornej energetickej služby
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1 - Výchova a vzdelávanie..
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním..
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Pohostinská činnosť
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Elektroinštalatérstvo
Geodetické práce
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
Prieskum trhu a verejnej mienky
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania - bez elektročastí
Sekretárske služby a administratívne práce
Montáž a servis protikoróznych zariadení
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany
Správa registratúry
Verejné obstarávanie
Čistiace a upratovacie práce
Optimalizácia prepravných sietí - logistika
Navrhovanie a projektovanie počítačových sietí
Poradenstvo v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
Opravy zdvíhacích zariadení
Diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany - defektoskopické merania
Výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami
Prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
Vodoinštalatérstvo
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Mediálne poradenstvo
Sprostredkovanie obchodu , výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly