Allgastro, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 21 68556 6280,00000,00000,0000
Bankové úvery 29 77214 0080,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 29 77214 0080,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000650,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,21-1,390,00000,00000,0000
Celkové tržby 442 3370,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 126 954200 5430,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 31811 8810,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 4542 1270,00000,00000,0000
Čistý cash flow -39 3502 1270,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 858-52 7800,00000,00000,0000
Čistý zisk 29 062-54 6550,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 9 585-39 6080,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 105 269143 9150,00000,00000,0000
Daň z príjmov 1 2950,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2950,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,5813,870,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,3213,670,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 18,2738,080,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 9,5813,870,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 38,5556,350,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 463,90112,020,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,29102,870,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 397,680,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 14 004-37 9320,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 858-52 7800,00000,00000,0000
EBITDA 38 069-46 9050,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 069-46 9050,00000,00000,0000
Finančné účty 1 4542 1270,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,852,540,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,85-2,540,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 53 650-47 2270,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,182,700,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 36520 6250,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 90 536152 9990,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 8,46-25,020,00000,00000,0000
Materiál 3 82911 6860,00000,00000,0000
Nákladové úroky 4 5011 8750,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 4591 6760,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 332 051498 5350,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 71 235103 9750,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 34317 1740,00000,00000,0000
Obežný majetok 20 34238 8040,00000,00000,0000
Obrat aktív 19,989,590,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 322,5431,610,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 21,2913,990,00000,00000,0000
Obrat zásob 9,476,480,00000,00000,0000
Odpisy 4 7783 9170,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3893 9170,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 3890,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 65 4840,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 419,00322,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 77 6120,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 840-50 7380,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 1,61-0,93200,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,61-0,93200,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,50630,54770,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64760,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,420,08890,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,540,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,4411,310,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 11 06520 3250,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,6867,660,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,741,130,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,370,24740,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,853,540,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,21-1,390,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 101 11844 3110,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 7,010,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 1,34-0,96520,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,33-4,280,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,33-4,280,00000,00000,0000
Služby 70 16756 9180,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 68556 6280,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 190 649337 6420,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 29 77214 0080,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 441 169542 8460,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 72 651142 4620,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 360 518400 3840,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -39 3502 1270,00000,00000,0000
Úročený dlh 29 77214 0080,00000,00000,0000
Úrokové krytie 7,74-28,150,00000,00000,0000
Vlastné imanie -105 269-143 9150,00000,00000,0000
Všetky záväzky 126 954200 5430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 34 564-52 4580,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 564-52 4580,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 062-54 6550,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 585-39 6080,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 357-54 6550,00000,00000,0000
Zásoby 7 52316 0520,00000,00000,0000
Záväzky 126 954200 5430,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 77 6120,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 30 357-54 6550,00000,00000,0000
Zmena EBIT 2,491,390,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 7271 6360,00000,00000,0000