DanubiaTel, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 122 989 058117 137 478137 533 094129 802 909116 285 053
Bankové úvery 1 284 2450,00003 821 45720 776 09615 986 090
Bežná likvidita III. stupeň 0,80430,76630,70550,59000,2706
Bežné bankové úvery 1 284 2450,00001 181 20616 478 2024 128 901
Časové rozlíšenie aktív 16 168404 929456 992307 4683 093
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55050,82100,75650,62652,67
Celkové tržby 1 502 6645 104 7124 992 2025 238 6884 179 158
Celkový dlh 43 667 79052 812 19459 235 03649 999 90684 599 327
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 665 4243 820 0725 806 47324 993 82617 106 620
Čistá marža, Zisková marža, ROS 9,75-2,74-0,24718,883,05
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 350 516307 7522 528 791140 687729 470
Čistý cash flow 42 764-2 221 0392 388 104-588 783541 107
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 288 212-12 444 7151 726 85648 824 42913 297 624
Čistý zisk 14 643 669-13 972 775-1 233 34046 537 39912 739 374
Čistý zisk v minulom roku -13 972 775-1 233 34046 537 39914 319 2522 082 100
Cudzie zdroje -79 321 268-64 325 284-78 298 058-79 803 003-31 685 726
Daň z príjmov -232 475128 237443 306443 643106 697
Daň z príjmov v minulom roku 128 237443 305443 643106 697238 947
Daň z príjmov z bežnej činnosti -232 475128 237443 306443 643106 697
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00002 640 2514 297 89411 857 189
Dlhodobé pohľadávky 1 205 0731 704 19715 486 2694 167 3523 456 737
Dlhodobý dlh 0,00000,00002 640 2514 297 89411 857 189
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 4911 4261 4511 6151 544
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,20144,1889,8595,2234,20
Doba obratu aktív 31 3808 42110 1219 07610 213
Doba obratu pohľadávok 3 7981 5492 5911 9061 848
Doba obratu zásob 0,00000,0000426,590,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00007 133 59320 139 503408 9101 934 180
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 1771 6311 9491 3335 420
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00006 230 860601 24720 5797 836
EBIT v minulom roku -12 444 7151 726 85548 824 42914 877 5022 779 832
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 288 212-12 444 7151 726 85648 824 42913 297 624
EBITDA 1 046 9301 538 2192 743 8903 760 1701 128 199
EBITDA marža 0,69670,30130,54960,71780,2700
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 046 9301 538 2192 743 8903 760 1701 128 199
Efektívna daňová sadzba -0,0161-0,0093-0,56110,00940,0083
Finančná páka 1,551,821,761,633,67
Finančné účty 350 516307 7522 528 791140 687729 470
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6449-0,5491-0,5693-0,6148-0,2725
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64490,54910,56930,61480,2725
Hrubá marža 0,61520,60950,80110,90220,7795
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 133 4361 744 8512 810 4273 744 72610 072 717
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10120,19370,19260,14690,5307
Krátkodobé finančné výpomoci 3 731 6954 127 8244 513 8074 358 4171 850 000
Krátkodobé pohľadávky 13 681 78519 837 61119 716 60323 094 89017 584 683
Krátkodobé záväzky 12 452 01922 690 69026 484 82619 064 16761 708 292
Krytie dlhovej služby 1,191,101,092,042,50
Materiál 366,000,0000561,000,00000,0000
Nákladové úroky 877 0181 399 8232 516 8901 843 387451 553
Nákladové úroky v minulom roku 1 399 8232 516 8901 843 387451 553458 785
Náklady na predaný tovar 506 1391 965 960960 795494 080898 076
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 161480,0017 01711 645
Neobežný majetok 107 735 15094 882 98999 343 878102 092 51294 511 070
Obežný majetok 15 237 74021 849 56037 732 22427 402 92921 770 890
Obrat zásob 0,00000,00000,85560,00000,0000
Odpisy 337 1463 416 5243 031 9321 976 276216 602
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 168 5731 708 2621 515 966988 138108 301
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 168 5731 708 2621 515 966988 138108 301
Osobné náklady 1 142 1961 399 8681 981 6161 947 4502 237 807
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 16920 387171 187149 1895 213
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 64 013194 053203 958129 3458 938 065
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 100 53519 600 652647 193386 947173 661
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 980 815-10 556 2511 798 59248 513 67512 955 976
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,240,44990,49550,41210,6869
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002 6808 332277,73279,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,80932,222,022,431,46
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62490,64600,79771,201,33
Pohľadávky z obchodného styku 298 6382 005 6711 221 0061 361 893389 434
Pohotová likvidita II. stupeň 0,80420,76630,70550,59000,2706
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 85528,96-32,79135,54-58,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0488-1,590,9488-0,31941,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,35510,45090,43070,38520,7275
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55050,82100,75650,62652,67
Pridaná hodnota 924 4353 111 5453 999 1684 726 1213 257 720
Primárna platobná neschopnosť 37,309,880,64760,70450,6420
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1846-0,2172-0,01580,58320,4021
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 41,7134,3321,5913,3074,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 41,7134,3321,5913,3074,99
Služby 454 3991 900 471909 956396 717778 252
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 122 989 058117 137 478137 533 094129 802 909116 285 053
Spotreba materiálu… 51 74064 32850 35980 346108 179
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 015 9404 127 8248 335 26425 134 51317 836 090
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 945 90535 657 4627 868 08511 193 4014 292 629
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 500 00030 563 4742 891 2395 971 000131 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 33116 48316 8832 2005 833
Tržby z predaja tovaru 68,008 891974,0016 97712 922
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 430 5065 068 6144 958 9895 203 2244 142 874
Účtovný cash flow 42 764-2 221 0392 388 104-588 783541 107
Úročený dlh 5 015 9404 127 8248 335 26425 134 51317 836 090
Úrokové krytie 17,43-8,890,686126,4929,45
Vlastné imanie 79 321 26864 325 28478 298 05879 803 00331 685 726
Všetky záväzky 43 667 79052 812 19459 235 03649 999 90684 599 327
Výsledok hospodárenia 712 812-1 877 202-280 7511 783 956917 430
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 712 812-1 877 202-280 7511 783 956917 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 643 669-13 972 775-1 233 34046 537 39912 739 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 972 775-1 233 34046 537 39914 319 2522 082 100
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 411 194-13 844 538-790 03446 981 04212 846 071
Zásoby 366,000,0000561,000,00000,0000
Záväzky 43 667 79052 812 19459 235 03649 999 90684 599 327
Záväzky z obchodného styku 11 140 08519 819 256790 681959 451250 013
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 11 5011 997143 488572 50476 352
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 28 049216 6070,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 14 411 194-13 844 538-790 03446 981 04212 846 071
Zmena EBIT -1,23-7,210,03543,284,78
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 30315 3809 5922 1380,0000
Účtovné závierky