eMeM, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 694 64312 024 81422 786 01331 227 03215 226 476
Bankové úvery 11 211 0230,00000,000013 654 6800,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,296,001,164,514,81
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000483 8020,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 6761 6312 7922 2250,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000010,006 115802 530
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,12761,43-1,03-0,9740-67,44
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0904-4,480,34820,3562-0,5879
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,001,142,9812,94-765,95
Celkové tržby 8 022 74712 069 86610 811 54916 940 2627 840 406
Celkový dlh 17 354 6726 394 94217 066 79028 980 90514 442 802
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 311 499-345 676-8 376 56811 157 365-315 526
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 899 524345 6768 376 5682 497 315315 526
Čistý cash flow 553 848-8 030 8925 879 2532 181 789-1 271 598
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -798 688-108 3435 206 3901 485 017106 752
Čistý zisk -1 289 901-89 3413 479 2011 188 869-741 975
Čistý zisk v minulom roku -89 3413 479 2011 188 869-741 975-610 758
Cudzie zdroje -4 339 971-5 629 872-5 719 213-2 240 01218 856
Daň z príjmov 490 756-19 002925 482169 552305 627
Daň z príjmov v minulom roku -19 002925 482169 552305 627-16 841
Daň z príjmov z bežnej činnosti 490 756-19 002925 482169 552305 627
Dlhodobé bankové úvery 11 211 0230,00000,000013 170 8780,0000
Dlhodobé pohľadávky 153 143643 898223 695324 756463 267
Dlhodobý dlh 11 211 0230,00000,000013 170 8780,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 89413,992,946,4732,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 93,680,86052,946,471,16
Doba obratu aktív 59 588373,11341,003 9421 492
Doba obratu pohľadávok 4 31433,976,2947,4678,01
Doba obratu zásob 288 9302 1482 84722 26340 121
Doba splácania záväzkov 99 394386,634 3494 9946 372
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16 83655,58252,66773,26211,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 99 393386,621 3044 9666 363
EBIT v minulom roku -108 3435 206 3901 485 017106 752289 088
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -798 688-108 3435 206 3901 485 017106 752
EBITDA -500 9622 436 6705 852 8491 815 461162 415
EBITDA marža -0,06240,20190,54140,10720,0207
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -500 9622 436 6705 852 8491 815 461162 415
Efektívna daňová sadzba -0,61410,17540,21010,1248-0,7004
Finančná páka 5,002,143,9813,94-807,51
Finančné účty 899 524345 6768 376 5682 497 315315 526
Hrubá marža -0,06460,19740,53750,09270,0188
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -568 6352 434 3046 046 8341 723 530161 206
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28250,14900,74090,19610,1421
Krátkodobé pohľadávky 1 417 571450 949196 39051 214332 685
Krátkodobé záväzky 6 129 7331 791 37616 883 1356 125 0812 163 045
Krytie dlhovej služby -1 0960,00007,3014,340,1207
Nákladové úroky 457,000,0000801 707126 596543 100
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000801 707126 596543 100916 687
Náklady na predaný tovar 627 5779 332 58318 572 3332 307 0973 266 358
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 5101 691 1411 416 826447 626123 905
Neobežný majetok 1 404 057628 1142 936 6301 048 627495 186
Obežný majetok 20 288 91011 395 06919 846 59130 176 18014 731 290
Obrat aktív 0,00610,97831,070,09260,2446
Obrat neobežného majetku 0,094618,738,312,767,52
Obrat obežného majetku 0,00661,031,230,09580,2528
Odpisy 232 7072 523 708330 339238 64154 520
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 107 3942 435 085258 801209 66527 260
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 125 31388 62371 53828 97627 260
Ostatné náklady na finančnú činnosť 75 2492 36616 03991 9311 209
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 978 4071 658 6044 903 5555 873 7112 063 408
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 057 1942 434 3673 809 5401 427 510-687 455
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0829-0,01590,60830,074839,35
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0513-0,01060,88200,05920,0087
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0690-0,66540,54380,1288-0,1622
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -23,021,414,103,511,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,230,943917,596,582,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,17-0,68270,24110,7546-0,3414
Pohľadávky z obchodného styku 34 10827 733196 39051 21411 821
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37830,44560,50790,38560,2186
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,840,7010-0,9728-1,03-0,0148
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 2120,00007,3317,23-2,34
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,51680,00000,00000,43730,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80000,53180,74900,92810,9485
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,001,142,9812,94-765,95
Pridaná hodnota -518 2102 382 0675 811 0521 570 312147 774
Primárna platobná neschopnosť 179,7164,5925,77118,93182,74
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2972-0,01590,60830,530739,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -34,642,622,9215,9688,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -34,642,622,9215,9688,93
Služby 8 426 3367 910 9213 409 08415 648 3607 193 497
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 694 64312 024 81422 786 01331 227 03215 226 476
Spotreba materiálu… 42 98536 11755 57914 13158 791
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 211 0230,00000,000013 654 6800,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 136 67611 763 42024 494 5942 891 2033 724 299
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 7880,0000105 0120,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 24 7282 290 3662 702 9621 225 344135 057
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 108 1609 473 05421 686 6201 665 8593 589 242
Účtovný cash flow 553 848-8 030 8925 879 2532 181 789-1 271 598
Úročený dlh 11 211 0230,00000,000013 654 6800,0000
Úrokové krytie -1 7480,00006,4911,730,1966
Vlastné imanie 4 339 9715 629 8725 719 2132 240 012-18 856
Všetky záväzky 17 354 6726 394 94217 066 79028 980 90514 442 802
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000802 530
Výsledok hospodárenia -736 930-106 0025 222 3931 576 820107 895
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -736 930-106 0025 222 3931 576 820107 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 289 901-89 3413 479 2011 188 869-741 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -89 3413 479 2011 188 869-741 975-610 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -799 145-108 3434 404 6831 358 421-436 348
Zásoby 17 818 6729 954 54611 049 93827 302 89513 619 812
Záväzky 17 354 6726 394 94217 066 79028 980 90514 442 802
Záväzky z obchodného styku 6 129 6721 791 3265 060 8126 090 7192 160 115
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 151 265132 722157 257217 00896 707
Zisk pred zdanením -799 145-108 3434 404 6831 358 421-436 348
Zmena EBIT 7,37-0,02083,5113,910,3693
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 7 864 254305 596-13 690 84413 803 0204 109 835
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 7 864 254305 596-13 690 84413 803 0204 109 835
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 04918 964405 1290,00000,0000
Účtovné závierky