Bratislava trade center a. s. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 032 9783 208 080815 259839 068835 652
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,700,00830,02540,0183
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000165,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,11-2,41-0,06130,09930,0764
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00001,70-0,01630,02290,0150
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00001,42-3,76-4,33-5,09
Celkové tržby 0,00003 000 0000,00001 3691 452
Celkový dlh 0,00001 881 6751 111 0501 091 2071 040 171
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 032 978-3 207 859-6 897-25 026-15 617
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,54070,0000-34,08-36,26
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 032 9783 207 8596 89725 02615 617
Čistý cash flow -2 174 8813 200 962-18 12925 02615 617
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 8052 113 362-42 693-45 698-52 646
Čistý zisk -293 4271 622 196-43 653-46 659-52 646
Čistý zisk v minulom roku 1 622 196-43 653-46 659-53 606-58 980
Cudzie zdroje -1 032 978-1 326 405295 791252 139204 519
Daň z príjmov 0,0000491 166960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 491 166960,00961,00960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000491 166960,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000728,65849,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000055,7277,42
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000225 855210 064
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000728,65849,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000293 725261 475
EBIT v minulom roku 2 113 362-42 693-45 698-52 646-58 019
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 8052 113 362-42 693-45 698-52 646
EBITDA -2 477-369 133-31 616-40 053-47 006
EBITDA marža 0,0000-0,12300,0000-29,26-32,37
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 477-369 133-31 616-40 053-47 006
Finančná páka 1,00002,42-2,76-3,33-4,09
Finančné účty 1 032 9783 207 8596 89725 02615 617
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,41350,36280,30050,2447
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,4135-0,3628-0,3005-0,2447
Hrubá marža 0,0000-0,02260,0000-19,88-19,43
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 8055 630 433-32 051-40 378-47 329
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,58651,361,301,24
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00002 1822 7073 379
Krátkodobé záväzky 0,00001 881 6751 111 0501 091 2071 040 171
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00002 7552 680
Nákladové úroky 290 6220,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 92567 68124 06028 57829 666
Neobežný majetok 0,00000,0000806 015811 335816 656
Obežný majetok 1 032 9783 208 0809 07927 73318 996
Odpisy 0,00000,000010 6425 3215 321
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00005 3215 3215 321
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00005 3210,00000,0000
Osobné náklady 394,003 9704 3634 57010 523
Ostatné náklady na finančnú činnosť 328,00434,00435,00325,00323,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00002 0092 5980,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -293 4271 622 196-33 011-41 338-47 325
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,28411,220,14760,18510,2574
Podiel EBIT k aktívam -0,00270,6588-0,0524-0,0545-0,0630
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00270,6588-0,0524-0,0545-0,0630
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00271,590,14430,18120,2574
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,99990,00850,02980,0187
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,070,000018,2810,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -4,89-17,05-5,51-5,96-2,68
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,89-17,05-1,60-2,75-1,78
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,000018,4610,76
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000207,00308,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,700,00830,02540,0183
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,4750-0,4144-16,3210,0813,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,480,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,58651,361,301,24
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00001,42-3,76-4,33-5,09
Pridaná hodnota -1 925-67 681-24 060-27 222-28 214
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,000013,318,70
Rentabilita aktív, ROA -0,28410,5057-0,0535-0,0556-0,0630
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,28411,220,14760,18510,2574
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00001,700,00620,02290,0150
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-5,10-35,14-27,24-22,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-5,10-35,14-27,24-22,13
Služby 1 45665 28421 11624 53926 714
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 032 9783 208 080815 259839 068835 652
Spotreba materiálu… 469,002 3972 9444 0392 952
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00003 000 0000,00001 3561 452
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 000 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00001 3561 452
Účtovný cash flow -2 174 8813 200 962-18 12925 02615 617
Vlastné imanie 1 032 9781 326 405-295 791-252 139-204 519
Všetky záväzky 0,00001 881 6751 111 0501 091 2071 040 171
Výsledok hospodárenia -2 4772 113 796-42 258-45 374-52 327
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 4772 113 796-42 258-45 374-52 327
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -293 4271 622 196-43 653-46 659-52 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 622 196-43 653-46 659-53 606-58 980
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -293 4272 113 362-42 693-45 698-52 646
Záväzky 0,00001 881 6751 111 0501 091 2071 040 171
Záväzky z obchodného styku 0,00002 0092 5982 7552 680
Zisk pred zdanením -293 4272 113 362-42 693-45 698-52 646
Zmena EBIT -0,0013-49,500,93420,86800,9074
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000517 0710,00000,00000,0000