DOM SYSTÉM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 447 0450,00006 432 3115 368 2314 526 385
Bankové úvery 893 7190,00001 209 1361 267 88220,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,28370,00000,52710,45590,3249
Bežné bankové úvery 893 7190,00001 209 1361 267 88220,00
Časové rozlíšenie aktív 5 5960,00005 5235 0086 611
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25390,0000-0,72916,002,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -19,350,0000-39,59-366,83-229,58
Celkové tržby 373 5540,00001 572 634885 1190,0000
Celkový dlh 4 689 4290,00006 599 0035 382 9054 546 187
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 897 7370,00004 678 1594 190 2443 185 715
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 122 7340,00009 350130 89142 798
Čistý cash flow 61 5430,0000-121 54188 11042 798
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18 0210,0000-94 39319 013133 044
Čistý zisk -79 7840,0000-136 9574 000131 202
Čistý zisk v minulom roku 4 0920,00004 0001 128234 549
Cudzie zdroje 242 3840,0000166 69214 67419 802
Daň z príjmov 0,00000,00002 8807 3420,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 0200,00007 3422 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8807 3420,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 5140,00001 5141 5141 514
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -217,120,0000936,391 0413 081
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -1,520,000019,8447,29200,79
Doba obratu aktív -805,840,00001 7522 4159 790
Doba obratu pohľadávok -217,390,0000936,811 0423 084
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 033
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -300,080,0000507,28473,592 830
EBIT v minulom roku 120 1640,000019 0134 306236 621
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18 0210,0000-94 39319 013133 044
EBITDA -2 349 5630,0000-274 851-44 036162 928
EBITDA marža -6,290,0000-0,1748-0,04980,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 349 5630,0000-274 851-44 036162 928
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,02150,64730,0000
Finančná páka -18,350,0000-38,59-365,83-228,58
Finančné účty 122 7340,00009 350130 89142 798
Hrubá marža -6,270,0000-0,16010,04330,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 396 6030,0000156 97192 506161 981
Krátkodobé finančné výpomoci 2 126 7520,00003 478 3733 053 2533 228 493
Krátkodobé pohľadávky 1 198 1630,00003 437 8552 314 3461 424 568
Krátkodobé záväzky 1 655 9980,00001 862 4251 052 9221 308 670
Krytie dlhovej služby -38,040,0000-6,93-5,7488,45
Nákladové úroky 61 7630,000039 6847 6711 842
Nákladové úroky v minulom roku 108 0520,00007 671298,002 072
Náklady na predaný tovar 329 4180,00001 591 881773 202462 623
Neobežný majetok 3 119 0380,00002 978 0692 916 4723 050 894
Obežný majetok 1 322 4110,00003 448 7192 446 7511 468 880
Obrat neobežného majetku -0,64580,00000,45000,27820,0553
Obrat obežného majetku -1,520,00000,38860,33170,1149
Odpisy 37 6740,000027 028950,006 811
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 8370,000013 514475,006 811
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 8370,000013 514475,000,0000
Osobné náklady 10 7750,000026 03165 2300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 7340,000016 8568 548947,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 572 6990,0000861 38761 7410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -42 1100,0000-109 9294 950138 013
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,00460,0000-0,10341,700,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,6352
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -217,510,0000-9,670,58720,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -48,370,0000-4,750,5788-43,15
Pohľadávky z obchodného styku 8 3940,000072 826105 14492 837
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28370,00000,52710,45590,3249
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,940,0000-1,370,16650,4627
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,99640,0000-3,0611,4923,23
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,67920,00000,72870,80490,7133
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,050,00001,031,001,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -19,350,0000-39,59-366,83-229,58
Pridaná hodnota -2 343 6830,0000-251 82738 302-293 861
Primárna platobná neschopnosť 68,230,000011,830,58720,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,32920,00000,8216-0,2726-6,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,000,0000-24,01-122,2427,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,000,0000-24,01-122,2427,90
Služby 201 2150,00001 317 064720 641213 140
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 447 0450,00006 432 3115 368 2314 526 385
Spotreba materiálu… 128 2030,0000274 81752 561249 483
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 020 4710,00004 687 5094 321 1353 228 513
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 362 6850,00001 564 393884 049168 762
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 376 9500,0000224 33972 5450,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 3930,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -2 014 2650,00001 340 054810 111168 762
Účtovný cash flow 61 5430,0000-121 54188 11042 798
Úročený dlh 3 020 4710,00004 687 5094 321 1353 228 513
Úrokové krytie -0,29180,0000-2,382,4872,23
Vlastné imanie -242 3840,0000-166 692-14 674-19 802
Všetky záväzky 4 689 4290,00006 599 0035 382 9054 546 187
Výsledok hospodárenia -10 2870,0000-77 54027 559133 989
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 2870,0000-77 54027 559133 989
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -79 7840,0000-136 9574 000131 202
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 0920,00004 0001 128234 549
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -79 7840,0000-134 07711 342131 202
Záväzky 4 689 4290,00006 599 0035 382 9054 546 187
Záväzky z obchodného styku 572 6990,0000861 38761 7410,0000
Zisk pred zdanením -79 7840,0000-134 07711 342131 202
Zmena EBIT -0,15000,0000-4,964,420,5623
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000022 128