Dell s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 85 469 915110 012 59992 069 18286 246 48180 771 472
Bankové úvery 2 123928,00783,00761,00726,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,532,223,357,6110,93
Bežné bankové úvery 2 123928,00783,00761,00726,00
Časové rozlíšenie aktív 692 176963 39546 19640 06954 409
Časové rozlíšenie pasív 3 320 8151 262 547625 9141 024 7451 174
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,73120,34920,22800,22660,2459
Celkové tržby 159 476 385106 609 92485 168 50078 596 91377 469 403
Celkový dlh 34 696 01028 146 25716 980 44315 745 28515 942 444
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 123928,00226,00604,00596,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,0000557,00157,00130,00
Čistý cash flow 0,0000-557,00400,0027,00-42,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 969 3708 040 9586 775 0266 206 8536 158 960
Čistý zisk 6 805 0666 140 9704 986 3744 648 5974 601 845
Čistý zisk v minulom roku 6 140 9704 986 3744 648 5974 601 8455 751 503
Cudzie zdroje -47 453 090-80 603 795-74 462 825-69 476 451-64 827 854
Daň z príjmov 2 164 2971 899 9811 788 6491 558 2501 557 068
Daň z príjmov v minulom roku 1 899 9811 788 6491 558 2501 557 0682 027 722
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 164 2971 899 9811 788 6491 558 2501 557 068
Dlhodobé pohľadávky 3 092 8181 567 8011 783 4411 498 7891 025 697
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 130,12149,33115,55385,27365,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,60109,4272,6783,0768,74
Doba obratu aktív 195,85378,54398,44403,22380,93
Doba obratu pohľadávok 137,20154,73123,27392,28370,15
Doba splácania záväzkov 189,42653,4217 645 6804 552 112180 105
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,5164,4531,8045,8333,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 94,44425,894 940 1652 157 69268 488
EBIT v minulom roku 8 040 9586 775 0266 206 8536 158 9607 782 445
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 969 3708 040 9586 775 0266 206 8536 158 960
EBITDA 9 990 5798 004 5306 824 2236 824 9346 417 282
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 990 5798 004 5306 824 2236 824 9346 417 282
Finančná páka 1,801,361,241,241,25
Finančné účty 0,00000,0000557,00157,00130,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5552-0,7327-0,8088-0,8056-0,8026
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55520,73270,80880,80560,8026
Hrubá marža 0,61590,72070,79790,79210,8216
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 867 0837 935 8536 696 5966 766 4186 362 170
Krátkodobé pohľadávky 56 784 64743 399 24426 700 99982 407 05977 460 442
Krátkodobé záväzky 19 423 00218 729 9447 348 3389 802 6307 093 159
Krytie dlhovej služby 3,016,3410,906,665 256
Nákladové úroky 7,007,003,006,0047,00
Nákladové úroky v minulom roku 7,003,006,0047,003 220
Náklady na predaný tovar 61 064 39529 243 03516 388 51515 813 65513 742 473
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 37 425 89110 462 605152,00786,0014 375
Neobežný majetok 24 900 27464 082 15963 537 9892 300 4072 230 794
Obežný majetok 59 877 46544 967 04528 484 99783 906 00578 486 269
Obrat aktív 1,860,96420,91610,90520,9582
Obrat neobežného majetku 6,401,661,3333,9434,69
Obrat obežného majetku 2,662,362,960,93050,9861
Odpisy 1 873 2601 554 5541 220 1701 295 7441 118 764
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 936 630777 277610 085647 872559 382
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 936 630777 277610 085647 872559 382
Osobné náklady 89 311 65570 100 33862 268 90656 584 79857 850 394
Ostatné náklady na finančnú činnosť 143 59677 527127 62758 51655 112
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 722 7572 809 4541 627 9953 607 0872 697 285
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 678 3267 695 5246 206 5445 944 3415 720 609
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90920,91230,91640,90890,9089
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,627,34447 05679 2084 428
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,101,091,101,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,081,071,071,081,08
Pohľadávky z obchodného styku 35 613 42731 799 96616 791 11717 768 81614 575 858
Pohotová likvidita II. stupeň 2,532,223,357,6110,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000144 711-186 157-2 573 2021 543 520
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-79,57133,334,50-0,8936
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,73120,34920,22800,22660,2459
Pridaná hodnota 98 226 81876 835 29967 952 58662 257 76163 651 486
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,473,522,492,312,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,473,522,492,312,48
Služby 22 761 83218 045 18015 892 68415 424 48713 302 987
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 85 469 915110 012 59992 069 18286 246 48180 771 472
Spotreba materiálu… 876 672735 250495 679388 382425 111
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 123928,00783,00761,00726,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 159 301 263106 082 75984 341 10178 071 41677 393 959
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 0504 4250,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 36 948 36411 166 661200,00974,0016 008
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 122 342 84994 911 67384 340 90178 070 44277 377 951
Účtovný cash flow 0,0000-557,00400,0027,00-42,00
Úročený dlh 2 123928,00783,00761,00726,00
Úrokové krytie 1 281 3391 148 7082 258 3421 034 476131 042
Vlastné imanie 47 453 09080 603 79574 462 82569 476 45164 827 854
Všetky záväzky 34 696 01028 146 25716 980 44315 745 28515 942 444
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 829 312608 2470,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 491 503654 300625 9141 024 7451 174
Výsledok hospodárenia 8 127 1186 454 4015 604 0535 529 1905 298 518
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 127 1186 454 4015 604 0535 529 1905 298 518
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 805 0666 140 9704 986 3744 648 5974 601 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 140 9704 986 3744 648 5974 601 8455 751 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 969 3638 040 9516 775 0236 206 8476 158 913
Záväzky 34 696 01028 146 25716 980 44315 745 28515 942 444
Záväzky z obchodného styku 9 684 06212 208 0112 057 2744 646 4282 697 285
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 961 3059 398 557429 2791 039 3410,0000
Zisk pred zdanením 8 969 3638 040 9516 775 0236 206 8476 158 913
Zmena EBIT 1,121,191,091,010,7914
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 251,000,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky