3L Investment Partners, s.r.o. " likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 33 26033 26033 26029 3540,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,000017,590,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,0000-0,02690,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00001,510,0000
Celkové tržby 0,00000,00000,000010 7590,0000
Celkový dlh 0,00000,00000,0000516,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 260-33 260-33 260-777,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 26033 26033 260777,000,0000
Čistý cash flow 33 26033 26033 260777,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000-1 3850,0000
Čistý zisk 0,00000,00000,0000-1 8580,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000-1 858-321,000,0000
Cudzie zdroje -33 260-33 260-33 260-28 8380,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000020 2770,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-1 385385,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000-1 3850,0000
EBITDA 0,00000,00000,00009 1320,0000
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,84880,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00009 1320,0000
Finančná páka 1,00001,00001,00001,020,0000
Finančné účty 33 26033 26033 260777,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-1,0000-0,98240,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00001,00000,98240,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00009 1320,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00008 3000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,00000,0000516,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000439,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000019,310,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000473,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000473,00706,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00001 0270,0000
Obežný majetok 33 26033 26033 26029 3540,0000
Odpisy 0,00000,00000,000010 8640,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,000010 8640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00009 0060,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,02650,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00008 3000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,000017,590,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-1,0000-37,110,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00001,640,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-1 0270,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00000,00001,510,0000
Služby 0,00000,00000,00001 0270,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 26033 26033 26029 3540,0000
Účtovný cash flow 33 26033 26033 260777,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-2,930,0000
Vlastné imanie 33 26033 26033 26028 8380,0000
Všetky záväzky 0,00000,00000,0000516,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-1 7320,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000-1 7320,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00000,0000-1 8580,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000-1 858-321,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,0000-1 8580,0000
Záväzky 0,00000,00000,0000516,000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000439,000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000-1 8580,0000
Zmena EBIT 0,00000,00000,0000-3,600,0000