MIRAKL, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 135 037 162134 301 094128 118 006111 023 19679 950 431
Bankové úvery 4 48512 18847 035 87850 751 55842 175 000
Bežná likvidita III. stupeň 2,161,691,200,95101,66
Bežné bankové úvery 4 48512 18815 072 10113 737 55613 300 000
Časové rozlíšenie aktív 48 68938 472226 416413 2512 468 802
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,02590,7873-1,13-0,1536-0,3622
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,618,4617,0616,5725,87
Celkové tržby 38 715 52434 242 99726 912 00022 249 82223 343 338
Celkový dlh 110 950 273120 105 592121 024 283104 705 79376 974 736
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 45 825 72744 051 06677 493 72674 820 75165 584 825
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 840 251217 61511 393 6453 379 4372 409 353
Čistý cash flow 622 636-11 176 0308 014 208970 0841 077 782
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 949 467-2 405 203-459 569437 1243 634 393
Čistý zisk -108 623-7 943 221-4 223 680-2 158 292741 745
Čistý zisk v minulom roku -7 943 221-4 223 680-2 158 292741 74533 577 710
Cudzie zdroje -24 086 889-14 195 502-7 093 723-6 317 403-2 975 695
Daň z príjmov 0,00001 347 296-168 053-241 334455 428
Daň z príjmov v minulom roku 1 347 296-168 053-241 334455 428940 495
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 347 296-168 053-241 334455 428
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000031 963 77737 014 00228 875 000
Dlhodobé pohľadávky 1 319 2501 549 8973 149 5782 936 1072 764 380
Dlhodobý dlh 46 661 49344 256 49373 815 27064 462 63254 694 178
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 518,82623,63517,25516,98397,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,7174,3267,98116,5754,06
Doba obratu aktív 1 2861 5421 7831 9231 258
Doba obratu pohľadávok 531,39641,43561,09567,84440,82
Doba obratu zásob 89,18109,91277,79145,3676,67
Doba splácania záväzkov 1 7172 4034 9739 831657,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 250,59380,91371,67380,6683,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 203,35258,931 0346 565247,25
EBIT v minulom roku -2 405 203-459 569437 1243 634 39336 679 154
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 949 467-2 405 203-459 569437 1243 634 393
EBITDA 5 076 691-2 309 701323 534939 8274 450 991
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 076 691-2 309 701323 534939 8274 450 991
Finančná páka 5,619,4618,0617,5726,87
Finančné účty 840 251217 61511 393 6453 379 4372 409 353
Hrubá marža 0,39640,23600,32310,33810,5045
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 242 951-2 148 839405 604891 2814 050 002
Krátkodobé pohľadávky 54 458 24854 302 99037 162 70929 844 12025 254 615
Krátkodobé záväzky 26 303 65833 168 28726 703 31021 974 6885 276 918
Krytie dlhovej služby 1,25-0,55110,08230,33131,83
Materiál 214 057174 42076 56529 68431 215
Nákladové úroky 4 058 0904 190 7223 932 1642 836 7502 437 220
Nákladové úroky v minulom roku 4 190 7223 932 1642 836 7502 437 2202 160 949
Náklady na predaný tovar 22 964 03423 702 49917 527 71113 547 08311 423 684
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 592 3715 037 1551 959 983815 8232 927 502
Neobežný majetok 77 004 41076 675 33474 693 96374 125 37446 438 339
Obežný majetok 57 984 06357 587 28853 197 62736 484 57131 043 290
Obrat obežného majetku 0,66070,55190,49300,57750,7473
Obrat zásob 4,093,321,312,514,76
Odpisy 2 254 2081 902 6361 315 3781 138 680814 424
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 127 104951 318657 689569 340407 212
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 127 104951 318657 689569 340407 212
Osobné náklady 6 552 3796 668 2116 095 7565 973 3115 314 995
Ostatné náklady na finančnú činnosť 19 68228 75871 906128 517425 543
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000010 4630,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 554 8431 409 019495 045429 032931 430
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 145 585-6 040 585-2 908 302-1 019 6121 556 169
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42690,82530,70100,79390,4513
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,741,604,449,224,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,341,211,431,262,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,740,94271,171,061,92
Pohľadávky z obchodného styku 4 692 5366 471 1304 883 8966 729 2163 435 964
Pohotová likvidita II. stupeň 2,101,641,170,94191,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -38,691,27-0,8851-6,51-2,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,1534-2,672,040,34200,4422
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00010,36710,45710,5275
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82160,89430,94460,94310,9628
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,618,4617,0616,5725,87
Pridaná hodnota 15 348 3878 080 1368 696 1767 523 54511 776 064
Primárna platobná neschopnosť 0,66400,55221,142,180,5772
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0045-0,5596-0,5954-0,34160,2493
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,85-52,00374,07111,4117,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,85-52,00374,07111,4117,29
Služby 16 855 42318 188 70315 123 35111 874 8427 801 270
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 135 037 162134 301 094128 118 006111 023 19679 950 431
Spotreba materiálu… 516 240476 641444 377856 418694 912
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 46 665 97844 268 68188 887 37178 200 18867 994 178
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 405 39231 877 44526 300 87521 105 38223 272 025
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000060 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 92 97194 81076 98834 75412 277
Tržby z predaja tovaru 12 288 10810 680 8584 786 1353 774 2225 227 933
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 024 31321 101 77721 437 75217 296 40617 971 815
Účtovný cash flow 622 636-11 176 0308 014 208970 0841 077 782
Úročený dlh 46 665 97844 268 68188 887 37178 200 18867 994 178
Úrokové krytie 0,9732-0,5739-0,11690,15411,49
Vlastné imanie 24 086 88914 195 5027 093 7236 317 4032 975 695
Všetky záväzky 110 950 273120 105 592121 024 283104 705 79376 974 736
Vydané dlhopisy 46 661 49344 256 49341 851 49327 448 63025 819 178
Výsledok hospodárenia 2 871 147-4 178 522-936 781-182 2703 638 480
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 871 147-4 178 522-936 781-182 2703 638 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -108 623-7 943 221-4 223 680-2 158 292741 745
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 943 221-4 223 680-2 158 292741 74533 577 710
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -108 623-6 595 925-4 391 733-2 399 6261 197 173
Zásoby 1 366 3141 516 7861 491 695324 907614 942
Záväzky 110 950 273120 105 592121 024 283104 705 79376 974 736
Záväzky z obchodného styku 3 115 6633 573 3795 551 07514 674 0151 983 080
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00001 083 412270 012
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 560 8202 164 3605 056 03013 161 571781 638
Zisk pred zdanením -108 623-6 595 925-4 391 733-2 399 6261 197 173
Zmena EBIT -1,645,23-1,050,12030,0991
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 44 30760 99521 92518 17110 364
Účtovné závierky