Woodward Consultants, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 507 4295 0955 5756 443966,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,614310,6111,617,421,54
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -44,18-1,10-1,09-1,16-2,84
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 627,0010,6111,617,421,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 72,120,10400,09420,15571,84
Celkové tržby 7 1500,00000,00006 8050,0000
Celkový dlh 500 489480,00480,00868,00626,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 193 396-5 095-5 575-6 443-966,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,32520,00000,00000,86050,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 306 6045 0955 5756 443966,00
Čistý cash flow 306 6045 0955 5756 443966,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 8050,00000,00006 725341,00
Čistý zisk 2 325-480,00-480,005 856341,00
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,005 856-621,00-376,00
Cudzie zdroje -6 940-4 615-5 095-5 575-340,00
Daň z príjmov 480,00480,00480,00869,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00869,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00869,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,120,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 25 9040,00000,0000345,580,0000
Doba obratu pohľadávok 42,120,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00006 528
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,960,00000,000046,560,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00006 725-141,00-376,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 8050,00000,00006 725341,00
EBITDA 2 8180,00000,00006 723363,00
EBITDA marža 0,39410,00000,00000,98800,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 8180,00000,00006 723363,00
Finančná páka 73,121,101,091,162,84
Finančné účty 306 6045 0955 5756 443966,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0137-0,9058-0,9139-0,8653-0,3520
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,01370,90580,91390,86530,3520
Hrubá marža 0,39410,00000,00000,99280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 8050,00000,00006 723341,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00100,09420,08610,13470,6480
Krátkodobé finančné výpomoci 500 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 825,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 489,00480,00480,00868,00626,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 3320,00000,000049,0035,00
Neobežný majetok 200 0000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 307 4295 0955 5756 443966,00
Obrat aktív 0,01410,00000,00001,060,0000
Obrat obežného majetku 0,02330,00000,00001,060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13,000,00000,00000,000022,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 325-480,00-480,005 856341,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0046-0,1040-0,09421,051,00
Podiel EBIT k aktívam 0,00550,00000,00001,040,3530
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00550,00000,00001,040,3530
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00550,00000,00001,211,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60421,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 42,880,00000,00000,94680,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 42,880,00000,00000,94680,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,614310,6111,617,421,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0226-0,9058-0,9139-0,8653-0,3520
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,98540,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98630,09420,08610,13470,6480
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 72,120,10400,09420,15571,84
Pridaná hodnota 2 8180,00000,00006 756-35,00
Rentabilita aktív, ROA 0,0046-0,0942-0,08610,90890,3530
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3350-0,1040-0,09421,051,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,612610,6111,617,421,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 177,600,00000,00000,12911,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 177,600,00000,00000,12911,72
Služby 4 3320,00000,000049,0035,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 507 4295 0955 5756 443966,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 500 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 1500,00000,00006 8050,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 1500,00000,00006 8050,0000
Účtovný cash flow 306 6045 0955 5756 443966,00
Úročený dlh 500 0000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 9404 6155 0955 575340,00
Všetky záväzky 500 489480,00480,00868,00626,00
Výsledok hospodárenia 2 8180,00000,00006 723363,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 8180,00000,00006 723363,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 325-480,00-480,005 856341,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,005 856-621,00-376,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 8050,00000,00006 725341,00
Záväzky 500 489480,00480,00868,00626,00
Záväzky z obchodného styku 9,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 8050,00000,00006 725341,00
Zmena EBIT 0,00000,00000,0000-47,70-0,9069