BF Invest I, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 84 34954 49229 9789 480137 524
Bežná likvidita III. stupeň 0,00240,00350,009626,330,1533
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 724
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000650,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00340,01341,740,8306-1,61
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0002-0,0013-0,3745-21,040,0332
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,1410,374,660,039548,97
Celkové tržby 1 000,000,00005,00239 2008 200
Celkový dlh 79 70049 70024 680360,00134 135
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -190,00-174,00-238,00-9 480-17 055
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,01600,0000-112,800,0267-0,1485
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 190,00174,00238,009 48017 055
Čistý cash flow 16,00-64,00-9 242-7 5754 401
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16,00-84,00-84,006 862-738,00
Čistý zisk 16,00-84,00-564,006 382-1 218
Čistý zisk v minulom roku -84,00-564,006 382-1 2181 912
Cudzie zdroje -4 649-4 792-5 298-9 120-2 739
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,000073,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000073,45
Doba obratu aktív 30 7870,00000,00001 0816 121
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,000073,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29 0910,00000,000041,065 904
EBIT v minulom roku -84,00-84,006 862-738,002 392
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16,00-84,00-84,006 862-738,00
EBITDA 100,000,00004,00-8 21913 138
EBITDA marža 0,10000,00000,8000-0,03441,60
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 100,000,00004,00-8 21913 138
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-5,710,0700-0,6504
Finančná páka 18,1411,375,661,0450,21
Finančné účty 190,00174,00238,009 48017 055
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0551-0,0879-0,1767-0,9620-0,0199
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,05510,08790,17670,96200,0199
Hrubá marža 0,10000,0000-0,2000-0,05820,7644
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16,00-84,00-84,00227 70613 061
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,94490,91210,82330,03800,9644
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 650
Krátkodobé záväzky 79 70049 70024 680360,00132 630
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000020,21
Náklady na predaný tovar 900,000,00001,000017 1291 932
Neobežný majetok 84 15954 31829 7400,0000117 095
Obežný majetok 190,00174,00238,009 48018 705
Obrat obežného majetku 5,260,00000,00000,33760,4384
Odpisy 0,00000,00000,000011 50013 800
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00005 7506 900
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00005 7506 900
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,0088,0075,0077,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 55 00025 0000,0000-120,002 600
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16,00-84,00-564,0017 88212 582
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0034-0,0175-0,10650,6998-0,4447
Podiel EBIT k aktívam 0,0002-0,0015-0,00280,7238-0,0054
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0002-0,0015-0,00280,7238-0,0054
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0034-0,0175-0,01590,7524-0,1739
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00230,00320,00791,00000,1240
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01600,0000-1 848-0,03170,5367
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-1,210,4542
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,01600,00000,0000-2,370,5367
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 650
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00240,00350,009626,330,1533
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -290,5674,880,57331,20-0,6224
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94490,91210,82330,03800,9754
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,1410,374,660,039548,97
Pridaná hodnota 100,000,0000-1,0000-13 9296 268
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,00001,58
Rentabilita aktív, ROA 0,0002-0,0015-0,01880,6732-0,0089
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0034-0,0175-0,10650,6998-0,4447
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00240,00350,009626,330,1280
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 797,000,00006 170-0,043810,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 797,000,00006 170-0,043810,21
Služby 900,000,00001,000016 8881 589
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 34954 49229 9789 480137 524
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000241,00343,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 000,000,00000,0000141 2008 200
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000020 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000118 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 000,000,00000,00003 2008 200
Účtovný cash flow 16,00-64,00-9 242-7 5754 401
Vlastné imanie 4 6494 7925 2989 1202 739
Všetky záväzky 79 70049 70024 680360,00134 135
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000650,00
Výsledok hospodárenia 100,000,00004,00-11 544-662,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 100,000,00004,00-11 544-662,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16,00-84,00-564,006 382-1 218
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -84,00-564,006 382-1 2181 912
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16,00-84,00-84,006 862-738,00
Záväzky 79 70049 70024 680360,00134 135
Záväzky z obchodného styku 55 00025 0000,0000-120,002 600
Zisk pred zdanením 16,00-84,00-84,006 862-738,00
Zmena EBIT -0,19051,0000-0,0122-9,30-0,3085
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000109 8250,0000