FLYONESS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152013201220112010
Aktíva 10 963 5940,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 64 6100,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,84170,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 64 6100,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,770,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 12 864 3830,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 4080,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 68 0180,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 960,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 812 4900,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 813 4500,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 1530,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 1 900 7890,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 1930,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 812 4900,00000,00000,00000,0000
EBITDA -1 812 4900,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 812 4900,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -5,770,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 68 0180,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 812 4900,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,170,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 10 759 7890,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 12 799 7730,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 135 7870,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 10 827 8070,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 627 1240,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 813 4500,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,98760,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,98710,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 751 1880,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84170,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 9800,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,170,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,770,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,440,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,95410,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,100,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,100,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 963 5940,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 64 6100,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 960,000,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 64 6100,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 900 7890,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 12 864 3830,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 812 4900,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 812 4900,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 813 4500,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 1530,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 812 4900,00000,00000,00000,0000
Záväzky 12 864 3830,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 12 627 1240,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 812 4900,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 826,490,00000,00000,00000,0000