HDH development, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 92 81190 933124 86892 65543 302
Bežná likvidita III. stupeň 0,48540,52510,58260,43970,2352
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00006 727
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,19-2,11-2,40-1,78-1,31
Celkové tržby 15 65988 807267 290123 5040,0000
Celkový dlh 171 091173 167214 330210 716184 143
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -70 262-73 766-90 905-82 320-13 873
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 70 26273 76690 90582 32013 873
Čistý cash flow -3 504-17 1398 58522 18213 873
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 8348 18728 599-3 575-85 285
Čistý zisk 3 9547 22727 639-5 495-85 285
Čistý zisk v minulom roku 7 22727 639-4 53529 235-2 947
Cudzie zdroje 78 28082 23489 462118 061140 841
Daň z príjmov 880,00960,00960,001 9200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 880,00960,00960,001 9200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 297,9970,5646,3830,5757,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 240,9070,5640,6730,5757,08
Doba obratu aktív 2 163373,74170,51274,08109,74
Doba obratu pohľadávok 297,9970,5646,3830,5757,53
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00005 255396,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 988711,72292,68623,31466,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001 4000,0000
EBIT v minulom roku 8 18728 599-3 57529 235-2 947
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 8348 18728 599-3 575-85 285
EBITDA 6 3588 30528 737-3 451-25 427
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 3588 30528 737-3 451-25 427
Efektívna daňová sadzba 0,18200,11730,0336-0,53710,0000
Finančná páka -1,19-1,11-1,40-0,7848-0,3075
Finančné účty 70 26273 76690 90582 32013 873
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,84340,90430,71651,273,25
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8434-0,9043-0,7165-1,27-3,25
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 1388 18728 599-3 575-25 536
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,841,901,722,274,25
Krátkodobé pohľadávky 12 78417 16733 96310 33522 702
Krátkodobé záväzky 171 091173 167214 330210 716184 143
Náklady na predaný tovar 9 92380 502238 493126 955169 334
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000014 6354 435
Neobežný majetok 9 7650,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 83 04690 933124 86892 65536 575
Obrat aktív 0,16870,97662,141,333,33
Obrat neobežného majetku 1,600,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,18860,97662,141,333,94
Odpisy 1 3040,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 652,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 652,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 220,00118,00138,00124,00109,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 74719 39960 93656 1350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 2587 22727 639-5 495-85 285
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0505-0,0879-0,30890,04650,6055
Podiel EBIT k aktívam 0,05210,09000,2290-0,0386-1,97
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05210,09000,2290-0,0386-1,97
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0618-0,0996-0,31970,03030,6055
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,75700,81120,72800,88850,3204
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,400,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 10 33517 16729 78310 33522 522
Pohotová likvidita II. stupeň 0,48540,52510,58260,43970,2352
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -22,34-4,8010,425,3210,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,841,901,722,274,25
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,19-2,11-2,40-1,78-1,31
Pridaná hodnota 5 7368 30528 797-3 564-25 311
Primárna platobná neschopnosť 1,721,132,055,430,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,04260,07950,2213-0,0593-1,97
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0505-0,0879-0,30890,04650,6055
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 26,9120,857,46-61,06-7,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 26,9120,857,46-61,06-7,24
Služby 7 65364 543160 32657 296101 348
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 92 81190 933124 86892 65543 302
Spotreba materiálu… 2 27015 95978 16755 02463 551
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 65988 807267 290123 391144 023
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000018 2802 150
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 65988 807267 290105 111141 873
Účtovný cash flow -3 504-17 1398 58522 18213 873
Vlastné imanie -78 280-82 234-89 462-118 061-140 841
Všetky záväzky 171 091173 167214 330210 716184 143
Výsledok hospodárenia 5 0548 30528 737-3 451-85 176
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 0548 30528 737-3 451-85 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 9547 22727 639-5 495-85 285
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 22727 639-4 53529 235-2 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 8348 18728 599-3 575-85 285
Záväzky 171 091173 167214 330210 716184 143
Záväzky z obchodného styku 17 74719 39960 93656 1350,0000
Zisk pred zdanením 4 8348 18728 599-3 575-85 285
Zmena EBIT 0,59040,2863-8,00-0,122328,94
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000059 749