Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 107 524 94785 531 27859 865 47140 192 99334 457 466
Bankové úvery 93 403 36677 903 93953 453 12034 703 95329 351 237
Bežná likvidita III. stupeň 1,321,041,041,181,62
Bežné bankové úvery 31 553 36628 703 93920 403 12014 003 95310 151 237
Časové rozlíšenie aktív 468 646397 364275 554263 678277 136
Časové rozlíšenie pasív 916 6911 281 9631 014 664624 129209 012
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5014-0,1696-0,1740-0,22540,4990
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,4720,2815,249,168,34
Celkové tržby 6 246 4464 821 4333 655 5063 210 4055 610 677
Celkový dlh 96 428 99680 290 77655 226 32535 672 94930 583 179
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 92 124 73477 834 74253 039 06634 049 16428 529 701
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 278 63269 197414 054654 789821 536
Čistý cash flow 1 209 435-344 857-240 735-166 747519 564
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 070 9781 048 19540 423829 048605 433
Čistý zisk 461 505364 390-336 594371 426106 231
Čistý zisk v minulom roku 364 390-336 594371 426106 23141 188
Cudzie zdroje -10 179 260-3 958 539-3 624 482-3 895 915-3 665 275
Daň z príjmov 184 400209 10649 695190 943168 762
Daň z príjmov v minulom roku 209 10649 695190 943168 76280 404
Daň z príjmov z bežnej činnosti 184 400209 10649 695190 943168 762
Dlhodobé bankové úvery 61 850 00049 200 00033 050 00020 700 00019 200 000
Dlhodobé pohľadávky 60 037 73251 316 10735 121 47321 568 04615 325 087
Dlhodobý dlh 61 850 00049 200 00033 050 00020 700 00019 200 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 8862 7482 5232 1831 203
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 8012 6242 3631 9851 098
Doba obratu aktív 7 0337 2406 5335 1272 385
Doba obratu pohľadávok 6 8137 0926 3554 9342 264
Doba obratu zásob 13,6350,651,017,034,25
Doba splácania záväzkov 234,53283,03245,83139,2881,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 157,77172,14150,9694,3772,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 180,59226,32122,3577,1254,96
EBIT v minulom roku 1 048 19540 423829 048605 433484 469
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 070 9781 048 19540 423829 048605 433
EBITDA -951 350-410 173-1 033 022-245 363-719 204
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -951 350-410 173-1 033 022-245 363-719 204
Efektívna daňová sadzba 0,28550,3646-0,17320,33950,6137
Finančná páka 10,5621,6116,5210,329,40
Finančné účty 1 278 63269 197414 054654 789821 536
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -180 185182 699-752 66779 810-593 593
Krátkodobé pohľadávky 44 128 62032 461 97123 117 79517 112 71817 374 068
Krátkodobé záväzky 2 412 1622 033 6211 383 401739 8641 041 140
Krytie dlhovej služby -0,7311-0,2388-0,7778-0,2792-1,37
Materiál 11 00926 7285 6858 7917 755
Nákladové úroky 425 073474 699327 322266 679330 440
Nákladové úroky v minulom roku 474 699327 322266 679330 440362 877
Náklady na predaný tovar 5 778 1334 245 1093 505 1022 932 8325 483 341
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 754 0562 622 5582 054 0521 938 8884 665 719
Neobežný majetok 1 471 135922 684930 910556 405605 283
Obežný majetok 105 585 16684 211 23058 659 00739 372 91033 575 047
Obrat neobežného majetku 3,794,673,595,148,71
Obrat zásob 26,787,21361,3151,9085,84
Odpisy 576 131606 639513 448406 880399 982
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 306 810307 394256 724203 440199 991
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 269 321299 245256 724203 440199 991
Osobné náklady 753 538680 256580 853502 743502 643
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 65910 3789 4538 0919 909
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 451 1961 325 506564 684318 344702 497
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 037 636971 029176 854778 306506 213
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,8110,18-3,62-7,05-2,39
Pohľadávky z obchodného styku 42 821 77130 997 27521 656 93115 565 33815 854 504
Pohotová likvidita II. stupeň 1,321,031,041,171,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,4211,4815,0623,36-7,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,85-0,7265-0,7355-0,62531,57
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,86870,91080,89290,86340,8518
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89680,93870,92250,88750,8876
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,4720,2815,249,168,34
Pridaná hodnota -197 78566 852-160 291-71 306-210 617
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -101,36-195,75-53,46-145,39-42,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -101,36-195,75-53,46-145,39-42,52
Služby 1 918 1561 569 5651 382 458932 779764 298
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 107 524 94785 531 27859 865 47140 192 99334 457 466
Spotreba materiálu… 105 92152 98668 59261 16553 324
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 93 403 36677 903 93953 453 12034 703 95329 351 237
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 971 2604 613 5863 489 7153 028 1585 340 484
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 390 912301 625144 904166 63267 760
Tržby z predaja tovaru 3 754 0562 622 5582 054 0521 938 8884 665 719
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 826 2921 689 4031 290 759922 638607 005
Účtovný cash flow 1 209 435-344 857-240 735-166 747519 564
Úročený dlh 93 403 36677 903 93953 453 12034 703 95329 351 237
Úrokové krytie 2,522,210,12353,111,83
Vlastné imanie 10 179 2603 958 5393 624 4823 895 9153 665 275
Všetky záväzky 96 428 99680 290 77655 226 32535 672 94930 583 179
Výnosy budúcich období dlhodobé 323 909530 904458 235287 49767 410
Výnosy budúcich období krátkodobé 552 360712 071542 623324 649127 726
Výsledok hospodárenia -1 505 689-981 986-1 501 792-647 755-1 094 706
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 505 689-981 986-1 501 792-647 755-1 094 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 461 505364 390-336 594371 426106 231
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 364 390-336 594371 426106 23141 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 645 905573 496-286 899562 369274 993
Zásoby 140 182363 9555 68537 35754 356
Záväzky 96 428 99680 290 77655 226 32535 672 94930 583 179
Záväzky z obchodného styku 1 857 4221 626 114688 548409 666702 497
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 71 9490,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 334 277300 608123 86491 3220,0000
Zisk pred zdanením 645 905573 496-286 899562 369274 993
Zmena EBIT 1,0225,930,04881,371,25
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 369 120266 799100 226162 14443 280