GLOBAL SOLUTIONS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 56 87856 87856 87856 87856 878
Bežná likvidita III. stupeň -2,54-2,54-2,54-2,57-2,59
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 149,46149,46149,4699,3674,42
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,54-2,54-2,54-2,57-2,59
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 58,7558,7558,7538,7228,75
Celkový dlh 55 92655 92655 92655 44654 966
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 142 285142 285142 285142 285142 285
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -142 285-142 285-142 285-142 285-142 285
Čistý cash flow -142 285-142 285-142 285-142 285-142 285
Čistý zisk 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-2 118
Cudzie zdroje -952,00-952,00-952,00-1 432-1 912
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Dlhodobé pohľadávky 199 163199 163199 163199 163199 163
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000-1 638
Finančná páka 59,7559,7559,7539,7229,75
Finančné účty -142 285-142 285-142 285-142 285-142 285
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98330,98330,98330,97480,9664
Krátkodobé záväzky 55 92655 92655 92655 44654 966
Obežný majetok 56 87856 87856 87856 87856 878
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,0000-0,5042-0,3352-0,2510
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -2,50-2,50-2,50-2,50-2,50
Pohotová likvidita II. stupeň -2,54-2,54-2,54-2,57-2,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98330,98330,98330,97480,9664
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 58,7558,7558,7538,7228,75
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,0000-0,5042-0,3352-0,2510
Rýchla likvidita I. stupeň -2,54-2,54-2,54-2,57-2,59
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 87856 87856 87856 87856 878
Účtovný cash flow -142 285-142 285-142 285-142 285-142 285
Vlastné imanie 952,00952,00952,001 4321 912
Všetky záväzky 55 92655 92655 92655 44654 966
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-2 118
Záväzky 55 92655 92655 92655 44654 966