Friedrich Amtenbrink, s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 70,00575 1880,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-2,950,00000,00000,0000
Celkové tržby 1 3130,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 548 407870 2500,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -70,0060 4440,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -7,610,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 70,0061 0980,00000,00000,0000
Čistý cash flow 70,0061 0980,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 991-179 1550,00000,00000,0000
Čistý zisk -9 991-179 1550,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -233 763-13 3700,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 548 337295 0620,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000016 5730,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -233 763-13 3700,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 991-179 1550,00000,00000,0000
EBITDA -10 244252 2830,00000,00000,0000
EBITDA marža -7,800,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 244252 2830,00000,00000,0000
Finančná páka -0,0001-1,950,00000,00000,0000
Finančné účty 70,0061 0980,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 7 8330,51300,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -7 833-0,51300,00000,00000,0000
Hrubá marža -6,940,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8 991251 5320,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 7 8341,300,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000121 5420,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 548 407747 6320,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 10916 4660,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000514 0900,00000,00000,0000
Obežný majetok 70,0061 0980,00000,00000,0000
Odpisy 0,0000791,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000791,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 747,00751,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 991-178 3640,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01821,030,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -142,73-0,31150,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -142,73-0,31150,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01821,040,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,10620,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-20,820,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7 8334,830,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7 8341,510,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-2,950,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -9 109-16 4660,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -142,73-0,31150,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01820,60720,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -53,533,450,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -53,533,450,00000,00000,0000
Služby 8 47616 1530,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 70,00575 1880,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 633,00313,000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000121 5420,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 000,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 70,0061 0980,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,0000121 5420,00000,00000,0000
Vlastné imanie -548 337-295 0620,00000,00000,0000
Všetky záväzky 548 407870 2500,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -9 244-178 4050,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 244-178 4050,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 991-179 1550,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -233 763-13 3700,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 991-179 1550,00000,00000,0000
Záväzky 548 407870 2500,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -9 991-179 1550,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,042713,400,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000429 8970,00000,00000,0000