INLOGIS VII s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 47 809 46147 793 96847 792 80647 800 87447 787 067
Časové rozlíšenie aktív 23 0200,00000,00000,0000402,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000632,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,61-2,68-3,14-3,84-5,14
Celkové tržby 31 0667 9047 766643,007 485
Celkový dlh 77 467 98876 218 37370 132 60964 659 57059 329 101
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 334-16 502-15 870-24 337-10 756
Čistá marža, Zisková marža, ROS -232,86-769,81-705,78-669,51-594,67
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 33416 50215 87024 33710 756
Čistý cash flow -7 168632,00-8 467-7,007 441
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 056-20 765-9 540-4 358-11 993
Čistý zisk -7 234 122-6 084 602-5 481 107-430 497-4 451 110
Čistý zisk v minulom roku -6 084 602-5 481 107-430 497-4 885 533-4 636 032
Cudzie zdroje 29 658 52728 424 40522 339 80316 858 69611 542 666
Daň z príjmov 0,00000,0000960,0080,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,0080,00960,00880,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,0080,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,3571,9048,27356,490,0000
Doba obratu aktív 2 168 8362 207 0852 246 25027 134 2442 330 298
Doba obratu pohľadávok 54,3571,9048,27356,490,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38 517246 731223 4322 397 612163 708
EBIT v minulom roku -20 765-9 540-4 35813 127-5 993
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 056-20 765-9 540-4 358-11 993
EBITDA 11 473-20 668-9 454-4 351-11 906
EBITDA marža 0,3693-2,61-1,22-6,77-1,59
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 473-20 668-9 454-4 351-11 906
Finančná páka -1,61-1,68-2,14-2,84-4,14
Finančné účty 9 33416 50215 87024 33710 756
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,62030,59470,46740,35270,2415
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6203-0,5947-0,4674-0,3527-0,2415
Hrubá marža -0,2080-2,00-0,5964-6,13-0,9423
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 056-20 765-9 540-4 358-11 993
Krátkodobé pohľadávky 1 1981 5571 027628,000,0000
Krátkodobé záväzky 849 0595 342 9154 753 9004 223 7393 357 137
Nákladové úroky 7 245 1786 063 8375 470 607426 0594 438 157
Nákladové úroky v minulom roku 6 063 8375 470 607426 0594 897 7004 629 159
Náklady na predaný tovar 14 50723 71912 3984 58614 538
Neobežný majetok 47 775 90947 775 90947 775 90947 775 90947 775 909
Obežný majetok 10 53218 05916 89724 96510 756
Obrat obežného majetku 0,76400,43770,45960,02580,6959
Ostatné náklady na finančnú činnosť 417,0097,0086,007,0087,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 1502 9050,00003 7700,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 234 122-6 084 602-5 481 107-430 497-4 451 110
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,23070,0800-1,09-0,01090,9941
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,89090,0800-1,09-0,01090,9941
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4 13844 975-2 638-2 408 3851 551
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,621,591,471,351,24
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,61-2,68-3,14-3,84-5,14
Pridaná hodnota -6 461-15 815-4 632-3 943-7 053
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6 752-3 688-7 418-14 861-4 983
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6 752-3 688-7 418-14 861-4 983
Služby 14 50723 71912 3984 58614 538
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 809 46147 793 96847 792 80647 800 87447 787 067
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 0467 9047 766643,007 485
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 0467 9047 766643,007 485
Účtovný cash flow -7 168632,00-8 467-7,007 441
Vlastné imanie -29 658 527-28 424 405-22 339 803-16 858 696-11 542 666
Všetky záväzky 77 467 98876 218 37370 132 60964 659 57059 329 101
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000632,00
Výsledok hospodárenia 11 473-20 668-9 454-4 351-11 906
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 473-20 668-9 454-4 351-11 906
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 234 122-6 084 602-5 481 107-430 497-4 451 110
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 084 602-5 481 107-430 497-4 885 533-4 636 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 234 122-6 084 602-5 480 147-430 417-4 450 150
Záväzky 77 467 98876 218 37370 132 60964 659 57059 329 101
Záväzky z obchodného styku 4 1502 9056 1593 7706 170
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,00003 112
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00006 1590,00003 058
Zisk pred zdanením -7 234 122-6 084 602-5 480 147-430 417-4 450 150
Zmena EBIT -0,53242,182,19-0,33202,00
Účtovné závierky