ECO-DAN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320122011
Aktíva 1 8230,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,420,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 73,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,64680,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,60620,00000,00000,0000
Celkový dlh 688,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 837,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 163,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 163,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -535,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -1 1350,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 48,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -535,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,610,00000,00000,0000
Finančné účty 163,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,62260,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62260,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 1 000,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 5140,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 252,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 7500,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 5130,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,400,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,960,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,54850,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,60620,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 8230,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 000,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 163,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 1 000,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 1350,00000,00000,0000
Všetky záväzky 688,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -535,000,00000,00000,0000
Zásoby 25,000,00000,00000,0000
Záväzky 688,000,00000,00000,0000