DME, s.r.o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 3 19717 0200,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,01-1,040,00000,00000,0000
Celkový dlh 439 639436 6180,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1,00001,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00001,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 67611 5290,00000,00000,0000
Čistý zisk -1 67611 5290,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-5 4610,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 436 442419 5980,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-5 4610,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 67611 5290,00000,00000,0000
EBITDA -246,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -246,000,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 1,00001,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 136,5224,650,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -136,52-24,650,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -246,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 137,2125,600,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 19617 0190,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 438 671435 6500,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 246,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 3 19717 0200,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 55 2930,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 67611 5290,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,52420,67740,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,52420,67740,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 01215 8350,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000419 5980,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 137,5225,650,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,01-1,040,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -246,000,00000,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 27,480,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,52420,67740,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 7870,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 7870,00000,00000,00000,0000
Služby 246,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 19717 0200,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00001,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -436 442-419 5980,00000,00000,0000
Všetky záväzky 439 639436 6180,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -246,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -246,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 67611 5290,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-5 4610,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 67611 5290,00000,00000,0000
Záväzky 439 639436 6180,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 55 2930,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 67611 5290,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,0000-2,110,00000,00000,0000