Internet Mall Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 733 5901 511 4571 228 5613 170 3955 534 852
Bežná likvidita III. stupeň 0,11670,12950,20800,80230,9563
Časové rozlíšenie aktív 343 239150 095165 55359 97791 507
Časové rozlíšenie pasív 369 797335 180350 275209 502216 933
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,12-1,11-1,18-3,85-23,38
Celkové tržby 75 721 24460 622 78853 127 00743 829 18442 175 349
Celkový dlh 21 977 07011 620 2445 723 4153 998 5025 555 536
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -587 034-514 031-369 743-602 645-854 474
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 587 034514 031369 743602 645854 474
Čistý cash flow 73 003144 288-232 902-251 82912 450
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 166 430-5 595 895-3 804 640-3 646 102-3 133 241
Čistý zisk -9 169 310-5 598 838-3 807 520-3 649 432-3 134 615
Čistý zisk v minulom roku -5 598 838-3 807 520-3 649 432-3 134 615-980 184
Cudzie zdroje 19 613 27710 443 9674 845 1291 037 609237 617
Daň z príjmov 2 8802 9432 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 9432 8802 8800,0000-2 224
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 9432 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,103,713,3319,3817,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,623,342,9918,9917,09
Doba obratu aktív 13,209,128,4526,8348,02
Doba obratu pohľadávok 5,103,713,3319,3817,16
Doba obratu zásob 0,70420,95360,89361,0523,71
Doba splácania záväzkov 100,9174,3140,5035,2653,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 85,5563,8735,0230,5146,04
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 93,9267,6733,7129,2947,05
EBIT v minulom roku -5 595 895-3 804 640-3 646 102-3 133 241-912 724
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 166 430-5 595 895-3 804 640-3 646 102-3 133 241
EBITDA -8 818 001-5 391 564-3 583 792-3 336 380-2 725 149
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 818 001-5 391 564-3 583 792-3 336 380-2 725 149
Finančná páka -0,1394-0,1447-0,2536-3,06-23,29
Finančné účty 587 034514 031369 743602 645854 474
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 7,176,913,940,32730,0429
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -7,17-6,91-3,94-0,3273-0,0429
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 021 359-5 484 001-3 697 141-3 227 037-2 822 716
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 6,487,014,141,140,9589
Krátkodobé pohľadávky 1 056 997615 025484 0352 290 2391 978 467
Krátkodobé záväzky 17 719 16210 590 0635 089 7723 605 1885 307 352
Krytie dlhovej služby -23,85-16,09-10,23-15,89-12,48
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000450,001 374
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000450,001 37469 684
Náklady na predaný tovar 82 441 91464 547 90655 521 04945 672 72243 714 587
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 64 094 47352 014 64445 867 89537 316 35936 305 996
Neobežný majetok 622 65696 41896 934109 746251 857
Obežný majetok 1 767 6951 264 944966 0743 000 6725 191 488
Obrat aktív 27,6540,0443,1913,617,60
Obrat neobežného majetku 121,41627,63547,34393,03167,05
Obrat obežného majetku 42,7747,8454,9214,378,10
Obrat zásob 518,30382,78408,46346,2015,39
Odpisy 129 20897 09698 384157 166207 476
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 64 60448 54849 05578 583103 738
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 64 60448 54849 32978 583103 738
Osobné náklady 2 023 5191 367 0621 090 3701 220 9231 177 745
Ostatné náklady na finančnú činnosť 205 314136 397113 349133 49597 567
Ostatné záväzky z obchodného styku 887 703619 788475 4582 994 2664 680 319
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 040 102-5 501 742-3 709 136-3 492 266-2 927 139
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,46750,53610,78583,5213,19
Podiel EBIT k aktívam -3,35-3,70-3,10-1,15-0,5661
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -3,88-4,76-4,33-1,23-0,5892
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,59700,59440,90345,66-296,51
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,2956-0,3387-0,4449-0,4850-0,7275
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -3,38-2,95-2,25-2,06-1,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -3,18-2,76-2,06-1,83-1,17
Pohľadávky z obchodného styku 957 642553 404434 5832 243 8271 970 220
Pohotová likvidita II. stupeň 0,10990,11710,18740,77410,5294
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 268,6672,38-20,80-4,1219,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-559,629,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 8,047,694,661,261,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,12-1,11-1,18-3,85-23,38
Pridaná hodnota -6 845 535-4 036 788-2 450 777-2 517 464-1 618 974
Primárna platobná neschopnosť 17,2217,429,751,332,38
Rentabilita aktív, ROA -3,35-3,70-3,10-1,15-0,5663
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,46750,53610,78583,5213,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,49-2,16-1,60-1,20-2,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,49-2,16-1,60-1,20-2,04
Služby 18 253 30512 430 3359 550 2048 247 7827 300 691
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 733 5901 511 4571 228 5613 170 3955 534 852
Spotreba materiálu… 94 136102 927102 950108 581107 900
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 75 597 89460 536 68353 056 00243 254 70342 071 865
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 978,0021 9800,0000121 4190,0000
Tržby z predaja tovaru 72 543 36758 811 58351 997 92241 375 23040 733 595
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 053 5491 703 1201 058 0801 758 0541 338 270
Účtovný cash flow 73 003144 288-232 902-251 82912 450
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-8 102-2 280
Vlastné imanie -19 613 277-10 443 967-4 845 129-1 037 609-237 617
Všetky záväzky 21 977 07011 620 2445 723 4153 998 5025 555 536
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000017 946
Výnosy budúcich období krátkodobé 369 797335 180350 275209 502198 987
Výsledok hospodárenia -8 947 389-5 474 741-3 682 176-3 490 016-2 932 625
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 947 389-5 474 741-3 682 176-3 490 016-2 932 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 169 310-5 598 838-3 807 520-3 649 432-3 134 615
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 598 838-3 807 520-3 649 432-3 134 615-980 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 166 430-5 595 895-3 804 640-3 646 552-3 134 615
Zásoby 123 664135 888112 296107 7882 358 547
Záväzky 21 977 07011 620 2445 723 4153 998 5025 555 536
Záväzky z obchodného styku 16 492 8579 642 6614 236 0592 994 2664 680 319
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 15 605 1549 022 8733 760 6010,00000,0000
Zisk pred zdanením -9 166 430-5 595 895-3 804 640-3 646 552-3 134 615
Zmena EBIT 1,641,471,041,163,43
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 1588 0610,0000117 8890,0000