FRIGOPOL, k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 533 520531 836527 070672 072631 964
Bankové úvery 0,00000,000073,00170,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,95930,96030,96950,68060,2826
Bežné bankové úvery 0,00000,000073,00170,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000042,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,88-1,87-1,87-2,49-2,61
Celkové tržby 1 5080,0000381,000,00000,0000
Celkový dlh 1 142 4071 140 0991 130 4121 123 7681 024 010
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 33 97618 15914 9287 99215 029
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,41380,0000-390,840,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 761278,0082,001 9152 623
Čistý cash flow 1 483196,00-1 83360,002 623
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -624,00-3 772-147 9299 944-105 278
Čistý zisk -624,00-4 921-148 910-13 620-121 798
Čistý zisk v minulom roku -4 921-148 910-13 620-46 030-95 057
Cudzie zdroje 608 887608 263603 342451 696392 046
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 893
EBIT v minulom roku -3 772-147 9299 944-26 006-61 003
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -624,00-3 772-147 9299 944-105 278
EBITDA -946,00-7 505-2 941-2 539-222 478
EBITDA marža -0,62730,0000-7,720,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -946,00-7 505-2 941-2 539-222 478
Finančná páka -0,8762-0,8744-0,8736-1,49-1,61
Finančné účty 1 761278,0082,001 9152 623
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,141,141,140,67210,6204
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,14-1,14-1,14-0,6721-0,6204
Hrubá marža -1,070,0000-1,630,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 248-7 733-3 122-2 717-222 827
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,87780,90880,90510,70521,59
Krátkodobé finančné výpomoci 35 73718 43714 9379 73717 652
Krátkodobé pohľadávky 481 759481 558476 988327 400286 542
Krátkodobé záväzky 468 318483 310477 050473 9491 005 595
Krytie dlhovej služby 0,0000-39,71-140,05-0,1123-13,47
Nákladové úroky 0,0000189,0021,0022 60416 520
Nákladové úroky v minulom roku 189,0021,0022 60419 06334 054
Náklady na predaný tovar 1 6127 475622,002 322193 932
Neobežný majetok 50 00050 00050 000342 757342 757
Obežný majetok 483 520481 836477 070329 315289 165
Odpisy 0,00000,0000292 7570,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000292 7570,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 302,00228,00181,00178,00349,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 245 846252 692245 872245 9610,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -624,00-4 921143 847-13 620-121 798
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0096-0,0777-2,960,05020,2818
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,98340,0000-4,810,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000016 885
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95930,96030,96950,68060,2826
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 410,583 103-329,167 528149,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00001,04-87,290,00270,1588
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,142,142,141,671,62
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,88-1,87-1,87-2,49-2,61
Pridaná hodnota -1 612-7 475-622,00-2 322-193 932
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 208-151,91-384,36-442,60-4,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 208-151,91-384,36-442,60-4,60
Služby 1 6127 475622,002 322164 121
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 533 520531 836527 070672 072631 964
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,000029 811
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 35 73718 43715 0109 90717 652
Účtovný cash flow 1 483196,00-1 83360,002 623
Úročený dlh 35 73718 43715 0109 90717 652
Úrokové krytie 0,0000-19,96-7 0440,4399-6,37
Vlastné imanie -608 887-608 263-603 342-451 696-392 046
Všetky záväzky 1 142 4071 140 0991 130 4121 123 7681 024 010
Výsledok hospodárenia -946,00-7 505-295 698-2 539-226 729
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -946,00-7 505-295 698-2 539-226 729
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -624,00-4 921-148 910-13 620-121 798
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 921-148 910-13 620-46 030-95 057
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 248-7 922-295 900-25 320-243 589
Záväzky 1 142 4071 140 0991 130 4121 123 7681 024 010
Záväzky z obchodného styku 245 846252 692245 872245 9610,0000
Zisk pred zdanením -1 248-7 922-295 900-25 320-243 589
Zmena EBIT 0,16540,0255-14,88-0,38241,73
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00004 251