Nové Vajnory s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 51 636 56450 737 25950 905 57150 495 25153 350 877
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000027 021 904
Bežná likvidita III. stupeň 2,301,622,481,861,90
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000027 021 904
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00002,00113,00
Časové rozlíšenie pasív 2 136 1391 226 425321 9350,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0106-0,00785,92-0,00020,6386
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,263,041,161,14-21,37
Celkové tržby 9 822414 80613 88410 385 6220,0000
Celkový dlh 27 612 59237 258 25527 189 33026 848 68655 969 682
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 253 69019 757 82519 812 871-8,0026 580 094
Čistá marža, Zisková marža, ROS -53,43-2,34-18,170,11260,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 31027 175107 1298,00441 810
Čistý cash flow -865,00-79 954107 121-5 547441 810
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -524 746-329 205-225 8412 826 989-1 831 757
Čistý zisk -524 746-971 166-252 2581 169 616-1 831 758
Čistý zisk v minulom roku -971 166-252 2581 169 616-1 224 346-3 664 909
Cudzie zdroje -21 887 833-12 252 579-23 394 306-23 646 5652 618 805
Daň z príjmov 0,0000641 96126 417251 9470,0000
Daň z príjmov v minulom roku 641 96126 417251 947-322 9340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000641 96126 417251 9470,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000641 001666 458591 566
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 581,4322,17957,1433,62415,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 469,200,0000957,1433,62415,19
Doba obratu aktív 1 918 89144 6451 338 26969 5139 503
Doba obratu pohľadávok 581,4322,1717 809951,08520,58
Doba obratu zásob 0,000054 3110,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000010 9530,00000,00006 798
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 0238 995475,6536 960123,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000065,320,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -329 205-225 8412 826 989113 733-3 664 909
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -524 746-329 205-225 8412 826 989-1 831 757
EBITDA -524 683-329 137-215 2462 843 228-2 317 415
EBITDA marža -53,42-0,7935-15,500,27380,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -524 683-329 137-215 2462 843 228-2 317 415
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,95-0,11700,17720,0000
Finančná páka 2,364,142,182,14-20,37
Finančné účty 26 31027 175107 1298,00441 810
Hrubá marža -47,07-0,6366-10,480,97140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -524 746-329 207-215 3112 843 118-2 317 586
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00160,20150,00040,53170,0130
Krátkodobé finančné výpomoci 20 280 00019 785 00019 920 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 15 64625 19036 40824 4202 330 990
Krátkodobé záväzky 81 35510 222 01818 09326 848 486691 840
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00002,02-2 317 415
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001 405 4261,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001 405 4261 661 0130,0000
Náklady na predaný tovar 472 133678 868159 416-9 823 4184 079 673
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000340 6280,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00005 26621 398
Obežný majetok 51 636 56450 737 25950 905 57150 489 98353 329 366
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000050,3595,76
Odpisy 0,00000,000010 53016 1322 839
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00005 2658 0662 839
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00005 2658 0660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 63,0070,0065,00110,00171,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 81 25560 95841 24415 8870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -524 746-971 166-241 7281 185 748-1 828 919
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0881-0,19287,72-0,00050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,77520,00000,0000-54,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-13,82625,38-715,24
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0881-0,19287,72-0,02090,2156
Pohľadávky z obchodného styku 12 6260,000036 40824 4202 330 887
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25 304153,25-218,394 2635,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-0,0039441 810
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,39270,39000,39130,00000,5065
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53470,73430,53410,53171,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,263,041,161,14-21,37
Pridaná hodnota -462 311-264 062-145 53210 088 558-2 030 555
Primárna platobná neschopnosť 6,440,00001,130,65060,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0240-0,0793-0,01080,04950,6995
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -52,63-113,20-126,329,44-24,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -52,63-113,20-126,329,44-24,15
Služby 472 133338 240159 41611 09836 867
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 51 636 56450 737 25950 905 57150 495 25153 350 877
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000278,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 280 00019 785 00019 920 0000,000027 021 904
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 822414 80613 884265 1402 049 118
Tržby z predaja tovaru 0,0000404 9840,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 8229 82213 884265 1402 049 118
Účtovný cash flow -865,00-79 954107 121-5 547441 810
Úročený dlh 20 280 00019 785 00019 920 0000,000027 021 904
Úrokové krytie 0,00000,00000,00002,01-1 831 757
Vlastné imanie 21 887 83312 252 57923 394 30623 646 565-2 618 805
Všetky záväzky 27 612 59237 258 25527 189 33026 848 68655 969 682
Výsledok hospodárenia -524 683-329 137-225 7762 827 096-2 320 254
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -524 683-329 137-225 7762 827 096-2 320 254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -524 746-971 166-252 2581 169 616-1 831 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -971 166-252 2581 169 616-1 224 346-3 664 909
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -524 746-329 205-225 8411 421 563-2 319 662
Zásoby 51 594 60850 684 89450 121 03349 799 09749 965 000
Záväzky 27 612 59237 258 25527 189 33026 848 68655 969 682
Záväzky z obchodného styku 81 25560 95841 24415 8870,0000
Zisk pred zdanením -524 746-329 205-225 8411 421 563-2 319 662
Zmena EBIT 1,591,46-0,079924,860,4998
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00009 834 516-4 042 528
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00009 834 516-4 042 528